GDPR Compliance

  Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενημερώνουμε για το τι ισχύει για τις υπηρεσίες Cloud που παρέχουμε.

  Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή, σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ,  ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)-679/2016» αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Το θέμα αφορά άμεσα όλες τις επιχειρήσεις, που λαμβάνουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

  Η ACCESSIT ΕΠΕ με στόχο την καλύτερη προστασία των συνδρομητών της στις Cloud υπηρεσίες της έχει προβεί από το 2016 σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την συμμόρφωση με τον κανονισμό πάνω και στις τρεις πλευρές  που προκύπτουν από την εφαρμογή  του νέου Κανονισμού GDPR (2016/679), την Νομική, την Τεχνική και την Οργανωτική.

Συγκεκριμένα :

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η ACCESSIT ΕΠΕ, ως ιδιοκτήτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου (https://portal.accessit.gr), παρέχει τις υπηρεσίες αυτού σύμφωνα με τους πιο κάτω Όρους Χρήσης.
Οι Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των video και των κάθε είδους αρχείων. Ο χρήστης/επισκέπτης είναι απαραίτητο να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και να προχωρήσει σε χρήση/επίσκεψη των ιστοσελίδων του μόνο και εφόσον αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Η ACCESSIT ΕΠΕ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αντικαθιστά τους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε, προβαίνοντας σε αντίστοιχη ανακοίνωση, οπότε ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις που μπορεί να υπάρξουν. Η παραμονή και η χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον χρήστη/επισκέπτη μετά και την ανακοίνωση των τροποποιήσεων αυτών συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τον προσωπικό τεχνολογικό εξοπλισμό του, που του επιτρέπει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr και την παραμονή του σ’ αυτόν, υποχρεούμενος και στην τυχόν καταβολή τελών προς τρίτους (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου). Ο χρήστης/επισκέπτης των σελίδων του παρόντος τόπου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους συγκεκριμένους όρους καθώς και με την ισχύουσα εκάστοτε ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (διατάξεις και κανονισμούς), ενώ οφείλει να απέχει από κάθε είδους παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του https://portal.accessit.gr. Για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο  https://portal.accessit.gr, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του από τον χρήστη/επισκέπτη, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο χρήστης/επισκέπτης. Στην περίπτωση αυτή η ACCESSIT ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί εναντίον του χρήστη/επισκέπτη με οιοδήποτε νόμιμο τρόπο και μέσο, επιδιώκοντας την διακοπή της παραβίασης και την αποφυγή επανάληψης της στο μέλλον, επιφυλασσόμενη για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον χρήστη/επισκέπτη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας εις βάρος της.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το σύνολο του περιεχομένου και οι υπηρεσίες του https://portal.accessit.gr (εκτός όσων τυχόν υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά γνωρίσματα τρίτων), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, αρχείων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, video και παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ACCESSIT ΕΠΕ  και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα ανήκουν στην ACCESSIT ΕΠΕ και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr, χωρίς την προηγούμενη άδεια της ACCESSIT ΕΠΕ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ACCESSIT ΕΠΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο https://portal.accessit.gr να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια, ορθότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση όμως η ACCESSIT ΕΠΕ δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται (ούτε λόγω αμελείας) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη/επισκέπτη από την χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η χρήση του https://portal.accessit.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος αποδέχεται ότι το περιεχόμενο, οι  πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς κάποια εγγύηση, ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη της ACCESSIT ΕΠΕ, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες ρητά αρνούμαστε. Κατά συνέπεια ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και την σχετική ευθύνη της διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών. Οποιαδήποτε πληροφόρηση παρέχεται στον χρήστη/επισκέπτη μέσω του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr αποτελεί απλά μία προσφορά προς τον χρήστη/επισκέπτη και δεν συνιστά, σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για την διενέργεια ή μη οιασδήποτε πράξης εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη, αλλά εναπόκειται στην δική του αποκλειστικά διακριτική ευχέρεια να αξιολογήσει ό,τι του παρέχεται   και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της ACCESSIT ΕΠΕ.  Οι εν γένει πληροφορίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς αποκλειστικά σκοπούς και όχι για εμπορικούς ή άλλους. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας, θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ, που τυχόν προκληθεί σε σχέση με την λειτουργία ή μη, του διαδικτυακού τόπου, ή την τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού, ή από κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων σ’ αυτόν. Η ACCESSIT ΕΠΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή υπηρεσία περιλαμβάνεται και παρέχεται απ’ αυτόν. Παρ’ όλα αυτά δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες αυτού ή των servers  μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου στους χρήστες/επισκέπτες, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κάποιου είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία ή άλλα επιζήμια συστατικά.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (links)
Ευνόητο είναι ότι η ACCESSIT ΕΠΕ δεν ευθύνεται, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στις οποίες ο χρήστης/επισκέπτης παραπέμπεται  μέσω «δεσμών» (hyperlinks) ή συνδέσμων (links) και διαφημιστικών banners. Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνση των χρηστών/επισκεπτών των τόπων αυτών, οι οποίοι με την σειρά τους υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης, ή αποδοχής, πολύ περισσότερο, του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία ευθύνη φέρει η ACCESSIT ΕΠΕ για το περιεχόμενο τους, ή για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκύψει από την χρήση τους, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης αναλαμβάνει να τις επισκεφθεί/χρησιμοποιήσει με δική του ευθύνη.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Η ACCESSIT ΕΠΕ δύναται και δικαιούται ακόμα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr, ή την παροχή των δεδομένων ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής ή να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο τους. Επίσης η παροχή δεδομένων ή υπηρεσιών ενδεχομένως να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί, είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, συνεπεία γεγονότων που η ACCESSIT ΕΠΕ δεν μπορεί να ελέγξει ή είναι ανεξάρτητα της βούλησης της. Σε αυτή την περίπτωση η ACCESSIT ΕΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε εξ αυτού του λόγου ή εξ αφορμής του ζημία του χρήστη/επισκέπτη.

ΧΡΗΣΗ Cookies
Η ACCESSIT ΕΠΕ δύναται και δικαιούται να χρησιμοποιεί Cookies προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες που σκοπό έχουν να αυξάνουν τον βαθμό χρηστικότητας μίας παρεχόμενης υπηρεσίας και διευκολύνουν τον χρήστη/επισκέπτη. Ο τελευταίος εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει τα Cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες των οθονών βοήθειας ή και του εγχειριδίου της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του κάθε χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας & Ευρωπαϊκής νομοθεσίας  2016/679  για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει και έχει συμπληρωθεί τόσο με τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όσο και με αυτές του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η ACCESSIT ΕΠΕ μπορεί να προχωρήσει για λόγους στατιστικής και βελτίωσης του διαδικτυακού τόπου, σε καταγραφή ενός συνόλου τεχνικών δεδομένων, όπως ΙΡ διευθύνσεις ή τύπους browser, τους οποίους οι χρήστες/επισκέπτες μας χρησιμοποιούν, χωρίς όμως να συνδέει τα δεδομένα αυτά με οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να καταστήσει αυτούς αναγνωρίσιμους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η πορεία ενός χρήστη/επισκέπτη στον διαδικτυακό τόπο καταγράφεται αλλά αυτός παραμένει ανώνυμος.  Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων (π.χ. λίστες αγορών ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) η ACCESSIT ΕΠΕ δηλώνει ρητά ότι πληροφορίες αυτές σε ουδεμία περίπτωση θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν διαταχθούμε από το νόμο. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επικοινωνία με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της ACCESSIT ΕΠΕ, ενώ ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε διαγραφή του από τις σχετικές λίστες και άρση της συγκατάθεσής του από την επεξεργασία.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Go Virtual... Go Cloud
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η ACCESSIT ΕΠΕ αναλαμβάνει να παρέχει με την χρήση της τεχνολογίας Virtualization, εικονικές μηχανές με υπολογιστική ισχύς (Vcpu), μνήμη (Ram), αποθηκευτικό χώρο δεδομένων (HDD), λειτουργικό σύστημα (OS), ιντερνετ πρόσβαση & υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας στον ΠΕΛΑΤΗ σε επίπεδο λογισμικού υπολογιστών, λειτουργικών συστημάτων, και ελέγχων αυτών καθώς και την αδιάλειπτη λειτουργία αυτών στο μέτρο που είναι δυνατό. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω τρίτων συνεργατών αποκλειστικά εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους νόμιμα γι’ αυτόν τον σκοπό-κέντρα δεδομένων (Datacenters). Τα κέντρα δεδομένων (datacenters) στα οποία φυλάσσονται τα δεδομένα σας βρίσκονται στην Ελλάδα & καλύπτονται από πιστοποίηση ISO27001, ISO14001, ISO9001, PCI-DSS compliance & έχουν τα πλέον πιο αυστηρά κτιριακά standards (NBIS). Όλες οι υποδομές στα κέντρα δεδομένων (datacenters) καλύπτονται με N+1 δηλαδή διπλά συστήματα αυτονομίας. H υπηρεσία έχει εγγυημένη απόδοση (SLA) το οποίο φτάνει στο 99,80% σε μηνιαία βάση.

Η απόδοση αυτή μετριέται από την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μέσω του ειδικού συστήματος της ACCESSIT ΕΠΕ και καταγράφεται κάθε ένα (1) λεπτό. Η υπηρεσία σας παρέχει την δυνατότητα της ανάκτησης backup (snapshot) ολόκληρης της υπηρεσίας από καταστροφική συνέπεια (disaster recovery) μέχρι και 7 ημέρες πίσω, αυτό πρακτικά προφυλάσσει τον ίδιο τον συνδρομητή από λάθος ενέργειες. Το Disaster Backup αποθηκεύεται καθημερινά σε 2ο Datacenter άλλης γεωγραφικής τοποθεσίας. Η υπηρεσία παρέχει Antivirus προστασία, προστασία IPS (Intrusion Prevention System) και κεντρικά συστήματα Firewall. H υπηρεσία παρέχει ανωνυμοποίηση & ψευδονυμοποίηση για το σύνολο των δεδομένων σας που τηρούνται.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των κανόνων χειρισμού και λειτουργίας των μονάδων του συστήματος, όπως περιγράφονται στα ψηφιακά εγχειρίδια των κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων της MICROSOFT (EULA), τα σχετικά ψηφιακά εγχειρίδια των λειτουργικών συστημάτων αυτής και σύμφωνα με τις ενδεχόμενες υποδείξεις της ACCESSIT ΕΠΕ.

ΕΥΘΥΝΕΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η ACCESSIT ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη σε κάθε περίπτωση που διαγνωστεί  επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ιούς ή άλλους εξωγενείς και μη παράγοντες στο λειτουργικό σύστημα και οποιαδήποτε χρήση που δεν συνάδει με τις οδηγίες τόσο των κατασκευαστών όσο και με τις τυχούσες τοιαύτες της ACCESSIT ΕΠΕ, σαφώς αποκλείει την κάθε ευθύνη αποκατάστασης της ζημίας. Ο Πελάτης έχει τον μοναδικό κωδικό πλήρης διαχείρισης της υπηρεσίας και δύναται να τον αλλάξει κατ’ επιλογήν του.
Απαγορεύεται ρητώς η χρήση της υπηρεσίας για τα παρακάτω :
1. Μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam email) προς κάθε παραλήπτη που δεν συνάδει με τους διεθνής κανονισμούς αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και βάσει των κανονισμών Ε.Ε.Τ.Τ. Ελλάδος
2. Η χρήση της υπηρεσίας για κακόβουλες πράξεις κατά οικονομικών και λοιπών αδικημάτων μέσω εισβολών σε άλλους εξυπηρετητές ή και τρόπων (hacking) παράνομων πράξεων και παραβίασης ιδωιτικού απορρήτου.
3. Μεταφόρτωση (download-upload) παράνομων ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων χωρίς νόμιμη άδεια.
4. Μεταφόρτωση (download-upload) & εγκατάσταση ιών, δούριων ίππων (virus, trojan, worms) και λοιπών επιβλαβών προγραμμάτων.
5. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ Ελλάδος που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτής www.eett.gr .
Σε περίπτωση που εντοπιστούν τέτοιου είδους πράξεις η υπηρεσία θα διακόπτεται αυτόματα και ύστερα από αξιολόγηση του τεχνικού & νομικού τμήματος της ACCESSIT ΕΠΕ θα ενεργοποιείται πάλι.


ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η εταιρία παρέχει :
1. Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 18:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου Κυριακής και αργιών για την χρήση της υπηρεσίας.
2. Δωρεάν εγγραφή στο portal portal.accessit.gr,  σύστημα διαχείρισης λογαριασμού και απεριόριστη αποστολή μέσω αιτημάτων από αυτό τυχόν προβλημάτων και ερωτήσεων 24x 7  (24ώρο, 7 ημέρες εβδομάδα, 365 έτος).
3. Γνωσιακή βάση μέσω του portal portal.accessit.gr για την επίλυση των συνήθων προβλημάτων επιπέδου χρήστη και λοιπών θεμάτων υποστήριξης.
4. Την Online ενημέρωση μέσω της ενότητας ανακοινώσεων στο portal portal.accessit.gr για τυχόν αναβαθμίσεις-συντηρήσεις των υποδομών της ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ ΕΠΕ που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ.
5. Δήλωση εμπιστευτικότητας δεδομένων περί μη διάθεσης αυτών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύονται και θα τηρούνται κατ’ εντολήν του ΠΕΛΑΤΗ. Υπεύθυνος δι’ αυτά είναι αποκλειστικά ο ΠΕΛΑΤΗΣ.
6. Έλεγχο λειτουργίας και καλής απόδοσης των συστημάτων κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ώστε να εξασφαλίζετε η ομαλή λειτουργία αυτών.
7. Αναγκαίες ρυθμίσεις-αναβαθμίσεις-ενημερώσεις των λειτουργικών συστημάτων από τους κατασκευαστές αυτών (πχ Microsoft).
8. Αυτοματοποιημένο αρχειακό backup δεδομένων σε συγκεκριμένη τοποθεσία του δίσκου διαθέσιμο & προσβάσιμο από τον ΠΕΛΑΤΗ.
9. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μετά την γνωστοποίηση του διαχειριστικού κωδικού πρόσβασης από το σύστημα δύναται να τον αλλάξει και φέρει πλήρη ευθύνη για τυχόν αλλαγές που προβεί σε αυτό αλλά και για την ασφαλή διατήρησή του.
10. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει πλήρη δικαιώματα στην υπηρεσία του  και μπορεί να δημιουργεί χρήστες κατ' επιθυμία του καθώς και να αλλάζει όλες  τις ρυθμίσεις ασφαλείας αυτών και των προγραμμάτων του. Να εγκαθιστά και να προσθέτει λογισμικά κατ’ επιλογήν του. Φέρει πλήρη ευθύνη για όλες τις πράξεις αυτές.
11. Η ACCESSIT ΕΠΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των κατά καιρούς τυχόν εμφανιζομένων βλαβών εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος.
12. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι δεν θα διαθέσει – εγκαταστήσει ουδέποτε και με κανένα τρόπο λογισμικά χωρίς νόμιμη  άδεια χρήσης αλλά και δεν φέρει ευθύνη να ελέγχει και να πιστοποιεί την γνησιότητα των λογισμικών και λοιπών συναφών ειδών του ΠΕΛΑΤΗ που προϋπάρχουν και είναι εγκατεστημένα. Αποκλειστική ευθύνη φέρει μόνον ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την τήρηση των νομίμων λογισμικών βάσει νόμου.
13. Η ACCESSIT ΕΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την απώλεια δεδομένων ή προγραμμάτων που ευρίσκονται σε σκληρούς δίσκους και πάσης φύσεως οπτικά-μαγνητικά μέσα, από οποιονδήποτε λόγω.  Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να αξιοποιεί και να ελέγχει την ορθότητα των δεδομένων του.
12. Σε περίπτωση βλάβης από κακή χρήση του ΠΕΛΑΤΗ που δεν συνάδει με τις εντολές του τεχνικού τμήματος της ACCESSIT ΕΠΕ ή των κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων δεν καλύπτεται από την υποστήριξη και κατά περίπτωση θα χρεώνεται βάσει τιμοκαταλόγου της για κάθε αποκατάσταση αυτής. Το κόστος αυτό πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη για το οποίο θα ενημερώνεται προ επισκευής.
13. Η ACCESSIT ΕΠΕ δεν ευθύνεται για καμία ζημία αποθετική ή μη κατά την διάρκεια της υπηρεσίας και ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν μπορεί να αξιώσει ευθύνες οποιουδήποτε τύπου ή αποζημιώσεις από την ACCESSIT.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να δηλώνει τα απαραίτητα φορολογικά και προσωπικά του στοιχεία όπως προβλέπονται από τον νόμο κατά την εγγραφή του στο portal της υπηρεσίας (portal.accessit.gr).
2. To email που δηλώνει ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να είναι σωστό και έγκυρο διότι μέσα από αυτό θα γίνεται η ενημέρωση του για πάσης φύσεως ενέργειες περιλαμβανομένου και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει τα προσωπικά-φορολογικά του στοιχεία εάν αυτά έχουν αλλάξει μέσα στο portal της υπηρεσίας (portal.accessit.gr) εντός 15 ημερών.
4. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ βάσει του νόμου περί προσωπικών δεδομένων 2016/679 για την χρήση της υπηρεσίας αλλά και ενημέρωσης του γι' αυτήν.

5. Μέσω αιτήματος στο portal https://portal.accessit.gr στην κατηγορία GDPR & προσωπικά δεδομένα μπορεί να απευθυνθεί για ερωτήσεις σχετικά με αυτά.

6. Η ACCESSIT ΕΠΕ δηλώνει πως δεν έχει πρόσβαση τα δεδομένα που αποθηκεύεται στην υπηρεσία, δύναται όμως από εσάς για λόγους υποστήριξης και εξυπηρέτησης να μας παρέχετε πρόσβαση μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης. (πχ teamviewer).

 
ΙΣΧΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ισχύς της υπηρεσίας είναι μηνιαία (κατ’ επιλογήν ΠΕΛΑΤΗ τρίμηνο, εξάμηνο ή δωδεκάμηνο) και ανανεώνετε αυτόματα κάθε μήνα με την προπληρωμή του εκάστοτε προτιμολογίου που εκδίδετε από το portal portal.accessit.gr  αυτοματοποιημένα. Κατόπιν της πληρωμής ο ΠΕΛΑΤΗΣ λαμβάνει το νόμιμο παραστατικό βάσει νόμου.
Δέκα πέντε ημέρες προ λήξεως ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα λαμβάνει ενημερωτικό email ανανέωσης της υπηρεσίας στο email που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν εξοφλεί ως την ημερομηνία ανανέωσης τότε η υπηρεσία συνεχίζει να λειτουργεί σε περίοδο χάριτος 20 ημερών. Σε αυτήν την περίοδο και κάθε τρεις ημέρες θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης για το ανεξόφλητο υπόλοιπο. Εάν μέχρι και την 21η ημέρα δεν έχει τακτοποιηθεί η πληρωμή του εκάστοτε προτιμολογίου τότε η υπηρεσία αναστέλλεται προσωρινά και αποστέλλεται μήνυμα οριστικής διαγραφής από την υπηρεσία σε 48ώρες. Με την πάροδο των 48 ωρών (την 23η ημέρα) και χωρίς άλλη προειδοποίηση τα αρχεία διατηρούνται για έναν ημερολογιακό τρέχον μήνα και η υπηρεσία του ΠΕΛΑΤΗ διαγράφεται οριστικά. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δύναται εντός 30 ημερών από την διαγραφή της υπηρεσίας του να ζητήσει την επιστροφή των αρχείων του από το backup που τηρείται με ψηφιακό μέσο ή μέσω internet όπως ftp πρόσβαση. Ενδεχόμενο κόστος αποστολής των αρχείων σε ψηφιακά ή μαγνητικά μέσα βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Μετά και την πάροδο των 30 ημερών όλα τα δεδομένα του διαγράφονται οριστικά από τις υπηρεσίες  της ACCESSIT ΕΠΕ χωρίς καμία δυνατότητα ανάκτησης αυτών.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η αναβάθμιση της υπολογιστικής ισχύος της εκάστοτε υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ γίνεται κατ’ επιλογήν του και δύναται να αυξηθούν τα παρακάτω :
1. Υπολογιστική ισχύς (Cpu core/ per core)
2. Μνήμη RAM (ανά 1GB RAM)
3. Αποθηκευτικός χώρος δίσκου HDD (Ανά 25GB/HDD)
4, Διαθέσιμες IPS  (εξωτερικές ips για υλοποίηση υπηρεσιών ανά 1 ip)
Γίνεται με τους παρακάτω τρόπους :
1. Μέσω αιτήματος υποστήριξης από το portal portal.accessit.gr
2. Μέσω αποστολής φαξ με σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου.
3. Μέσω συστημένης επιστολής με σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.
Η αναβάθμιση γίνεται αυτοματοποιημένα,  αναπροσαρμόζει το μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ. Μετά την αναβάθμιση δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβάθμισης της υπηρεσίας.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η πληρωμή της υπηρεσίας γίνεται:
1. Με πληρωμή μέσω ενδιάμεσου παρόχου πληρωμών Paypal.
2. Μέσω πιστωτική – χρεωστική κάρτα σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.
3. Μέσω πιστωτικής κάρτας και άτοκων δόσεων online.
3. Με κατάθεση τραπεζικού λογαριασμού.
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δύναται να προπληρώσει για όσους μήνες θέλει μέσω του portal (portal.accessit.gr) και μέσω του λογαριασμού του μπορεί να ελέγχει το υπόλοιπο χρηματικό διαθέσιμο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Γίνεται από τον ΠΕΛΑΤΗ με τους παρακάτω και μόνο τρόπους : 
1. Αυτοματοποιημένα μέσω από το portal portal.accessit.gr επιλέγοντας την επιλογή αίτημα ακύρωσης από τον λογαριασμό του χρήστη για την αντίστοιχη υπηρεσία που επιθυμεί (όχι για μεταβίβαση).
2. Μέσω αιτήματος υποστήριξης από το portal portal.accessit.gr
3. Μέσω αποστολής φαξ με σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου.
4. Μέσω συστημένης επιστολής με σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γίνεται από τον ΠΕΛΑΤΗ με τους παρακάτω και μόνο τρόπους : 
1. Μέσω αιτήματος υποστήριξης από το portal portal.accessit.gr
2. Μέσω αποστολής φαξ με σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου.
3. Μέσω συστημένης επιστολής με σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου.

ΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΦΩΝΕΙΑ
Η ACCESSIT ΕΠΕ τηρεί με συνέπεια τους παρών όρους. Όλοι οι όροι είναι εξίσου ουσιώδεις και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αποδοχής αυτών.  Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ και της ACCESSIT ΕΠΕ που έχει σχέση με την εφαρμογή και την ερμηνεία των όρων της παρούσας, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Η προσφυγή στα Δικαστήρια δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία μη εκπλήρωσης έστω με επιφύλαξη των υποχρεώσεων του ΠΕΛΑΤΗ.