Απόρριψη αίτησης εκχώρησης domain name

Η αίτηση εκχώρησης domain name ονόματος χώρου με κατάληξη .gr απορρίπτεται για έναν από τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 8 του Κανονισμού. Πιο συγκεκριμένα,

- Εάν η αίτησή σας απορρίφθηκε με την αιτιολογία «Γεωγραφικός όρος», αυτό σημαίνει ότι το όνομα που συνθέτει το μεταβλητό πεδίο του domain name αποτελεί Γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας και εκχωρείται μόνο στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το παράρτημα Λ του Κανονισμού.
- Εάν η αίτησή σας απορρίφθηκε με την αιτιολογία «Κωδικός χώρας που περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO» αυτό σημαίνει ότι το μεταβλητό πεδίο του ονόματος χώρου περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.iso.gr

- Εάν η αίτησή σας απορρίφθηκε με την αιτιολογία «Λέξη κλειδί για το Διαδίκτυο», αυτό σημαίνει ότι το μεταβλητό πεδίο του ονόματος χώρου θεωρείται λέξη κλειδί για το διαδίκτυο.
- Εάν η αίτησή σας απορρίφθηκε με την αιτιολογία «Δημόσια Τάξη  Χρηστά ήθη», αυτό σημαίνει ότι το μεταβλητό πεδίο του ονόματος χώρου συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο η Εκχώρηση του οποίου αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.
- Εάν η αίτησή σας απορρίφθηκε με την αιτιολογία «Σύμβολα του Ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών  σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας», αυτό σημαίνει ότι το μεταβλητό πεδίο του ονόματος χώρου αποτελεί επίσημο έμβλημα του ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Συμβάσεως των Παρισίων για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία ή σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα ή λέξεις.
- Εάν η αίτησή σας απορρίφθηκε με την αιτιολογία «Εκ νέου κατάθεση αίτησης για όνομα χώρου που διαγράφθηκε», αυτό σημαίνει ότι η αίτηση εκχώρησης αφορά όνομα χώρου το οποίο ανήκε στον αιτούντα και έχει διαγραφεί στο παρελθόν με απόφαση της ΕΕΤΤ και δεν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί τη νέα αίτηση εκχώρησης.
- Εάν η αίτηση εκχώρησης απορρίφθηκε με την αιτιολογία «Ιδιότητα του Φορέα» αυτό σημαίνει ότι από την αίτηση εκχώρησης ονόματος χώρου τρίτου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι κοινόχρηστο δεν προκύπτει ότι έχετε την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί κοινόχρηστο όνομα χώρου σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του Κανονισμού (π.χ. εμπορικός οργανισμός για com.gr κ.λ.π.).
- Εάν η αίτηση εκχώρησης απορρίφθηκε με την αιτιολογία «Προφανής κακοπιστία» αυτό σημαίνει ότι η αίτηση εκχώρησης έγινε με προφανή κακοπιστία.
- Εάν η αίτηση εκχώρησης απορρίφθηκε με την αιτιολογία «Δεν προκύπτει η ταυτότητα του Καταχωρούμενου» αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε προσκομίσει, κατόπιν αιτήσεως της ΕΕΤΤ, στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ταυτότητά σας.
  • 2 Χρήστες βοηθήθηκαν
Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

Σχετικά άρθρα

Aπώλεια κωδικού εξουσιοδότησης του GR Domain.

Η γνωστοποίηση κωδικού εξουσιοδότησης ονόματος χώρου [.GR] στο δικαιούχο αποτελεί αρμοδιότητα του...

Επιτρεπόμενη μορφή Domain name

Τα Ελληνικά Domain Names με κατάληξη  .gr μπορούν να έχουν από 3 έως 63 λατινικούς ή ελληνικούς...

Διάρκεια η εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου

Η εκχώρηση ενός ονόματος χώρου διαρκεί 2 χρόνια από την υποβολή της αίτησης εκχώρησης στο Μητρώο....

Διαδικασία μεταβίβασης domain name

Για τη μεταβίβαση ενός domain name πρέπει οι ενδιαφερόμενοι (Μεταβιβάζων , Αποκτών ) να...