Σεμινάρια

GDPR 679/2016 ν.4624 & User awareness

Σεμινάριο ανάλυσης και πρακτικής εφαρμογής για επιχειρήσεις του κανονισμού GDPR 679/2016.
Διάρκεια 3-4 ΄ώρες

Ασφάλεια δικτύων και συστημάτων - user awareness

Σεμινάριο ανάλυσης και πρακτικής εφαρμογής για επιχειρήσεις βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας και συνέχειας διασφάλισης των πληροφοριακών τους συστημάτων. User awareness και πρακτικά παραδείγματα αποφυγής κιδύνων στο διαδίκτυο. Διάρκεια 2 -3΄ ΄ώρες