ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και ν.4624/2019 για τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενημερώνουμε για το τι ισχύει για τις υπηρεσίες Cloud που παρέχουμε.

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή, σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ,  ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)-679/2016» αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν.2472/1997, όπως ισχύει με ν.4624/2019. Το θέμα αφορά άμεσα όλες τις επιχειρήσεις, που λαμβάνουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

Η ACCESSIT ΕΠΕ με στόχο την καλύτερη προστασία των συνδρομητών της στις Cloud υπηρεσίες της έχει προβεί από το 2016 σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την συμμόρφωση με τον κανονισμό πάνω και στις τρεις πλευρές  που προκύπτουν από την εφαρμογή  του νέου Κανονισμού GDPR (2016/679), την Νομική Ν4624/2019, την Τεχνική και την Οργανωτική.

Περιεχόμενα όρων χρήσης υπηρεσιών

1. Portal.accessit.gr

2. Go Virtual Go cloud

3. Virtual private servers

4. Backupnow

5. Vpbx Cloud

6. Web hosting cloud business

7. Εκχώρηση Domain Name

8. LONGEVITER MWaaS CloudCRM

9. Διαδικασία πληρωμής υπηρεσίας

10. Διαδικασία διακοπής ή ακύρωσης

11. Αίτηση μεταβίβασης υπηρεσίας

12. Τήρηση - διαφωνεία των όρων

13. Πολιτική απορρήτου

 


 

1. Portal.accessit.gr

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η ACCESSIT ΕΠΕ, ως ιδιοκτήτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου (https://portal.accessit.gr), παρέχει τις υπηρεσίες αυτού σύμφωνα με τους πιο κάτω Όρους Χρήσης.
Οι Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των video και των κάθε είδους αρχείων. Ο χρήστης/επισκέπτης είναι απαραίτητο να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και να προχωρήσει σε χρήση/επίσκεψη των ιστοσελίδων του μόνο και εφόσον αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Η ACCESSIT ΕΠΕ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αντικαθιστά τους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε, προβαίνοντας σε αντίστοιχη ανακοίνωση, οπότε ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις που μπορεί να υπάρξουν. Η παραμονή και η χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον χρήστη/επισκέπτη μετά και την ανακοίνωση των τροποποιήσεων αυτών συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τον προσωπικό τεχνολογικό εξοπλισμό του, που του επιτρέπει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr και την παραμονή του σ’ αυτόν, υποχρεούμενος και στην τυχόν καταβολή τελών προς τρίτους (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου). Ο χρήστης/επισκέπτης των σελίδων του παρόντος τόπου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους συγκεκριμένους όρους καθώς και με την ισχύουσα εκάστοτε ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (διατάξεις και κανονισμούς), ενώ οφείλει να απέχει από κάθε είδους παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του https://portal.accessit.gr. Για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο  https://portal.accessit.gr, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του από τον χρήστη/επισκέπτη, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο χρήστης/επισκέπτης. Στην περίπτωση αυτή η ACCESSIT ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί εναντίον του χρήστη/επισκέπτη με οιοδήποτε νόμιμο τρόπο και μέσο, επιδιώκοντας την διακοπή της παραβίασης και την αποφυγή επανάληψης της στο μέλλον, επιφυλασσόμενη για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον χρήστη/επισκέπτη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας εις βάρος της.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το σύνολο του περιεχομένου και οι υπηρεσίες του https://portal.accessit.gr (εκτός όσων τυχόν υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά γνωρίσματα τρίτων), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, αρχείων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, video και παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ACCESSIT ΕΠΕ  και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα ανήκουν στην ACCESSIT ΕΠΕ και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr, χωρίς την προηγούμενη άδεια της ACCESSIT ΕΠΕ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ACCESSIT ΕΠΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο https://portal.accessit.gr να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια, ορθότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση όμως η ACCESSIT ΕΠΕ δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται (ούτε λόγω αμελείας) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη/επισκέπτη από την χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η χρήση του https://portal.accessit.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος αποδέχεται ότι το περιεχόμενο, οι  πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς κάποια εγγύηση, ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη της ACCESSIT ΕΠΕ, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες ρητά αρνούμαστε. Κατά συνέπεια ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και την σχετική ευθύνη της διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών. Οποιαδήποτε πληροφόρηση παρέχεται στον χρήστη/επισκέπτη μέσω του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr αποτελεί απλά μία προσφορά προς τον χρήστη/επισκέπτη και δεν συνιστά, σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για την διενέργεια ή μη οιασδήποτε πράξης εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη, αλλά εναπόκειται στην δική του αποκλειστικά διακριτική ευχέρεια να αξιολογήσει ό,τι του παρέχεται   και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της ACCESSIT ΕΠΕ.  Οι εν γένει πληροφορίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς αποκλειστικά σκοπούς και όχι για εμπορικούς ή άλλους. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας, θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ, που τυχόν προκληθεί σε σχέση με την λειτουργία ή μη, του διαδικτυακού τόπου, ή την τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού, ή από κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων σ’ αυτόν. Η ACCESSIT ΕΠΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή υπηρεσία περιλαμβάνεται και παρέχεται απ’ αυτόν. Παρ’ όλα αυτά δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες αυτού ή των servers  μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου στους χρήστες/επισκέπτες, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κάποιου είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία ή άλλα επιζήμια συστατικά.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (links)
Ευνόητο είναι ότι η ACCESSIT ΕΠΕ δεν ευθύνεται, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στις οποίες ο χρήστης/επισκέπτης παραπέμπεται  μέσω «δεσμών» (hyperlinks) ή συνδέσμων (links) και διαφημιστικών banners. Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνση των χρηστών/επισκεπτών των τόπων αυτών, οι οποίοι με την σειρά τους υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης, ή αποδοχής, πολύ περισσότερο, του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία ευθύνη φέρει η ACCESSIT ΕΠΕ για το περιεχόμενο τους, ή για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκύψει από την χρήση τους, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης αναλαμβάνει να τις επισκεφθεί/χρησιμοποιήσει με δική του ευθύνη.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Η ACCESSIT ΕΠΕ δύναται και δικαιούται ακόμα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου https://portal.accessit.gr, ή την παροχή των δεδομένων ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής ή να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο τους. Επίσης η παροχή δεδομένων ή υπηρεσιών ενδεχομένως να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί, είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, συνεπεία γεγονότων που η ACCESSIT ΕΠΕ δεν μπορεί να ελέγξει ή είναι ανεξάρτητα της βούλησης της. Σε αυτή την περίπτωση η ACCESSIT ΕΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε εξ αυτού του λόγου ή εξ αφορμής του ζημία του χρήστη/επισκέπτη.

ΧΡΗΣΗ Cookies
Η ACCESSIT ΕΠΕ δύναται και δικαιούται να χρησιμοποιεί Cookies προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες που σκοπό έχουν να αυξάνουν τον βαθμό χρηστικότητας μίας παρεχόμενης υπηρεσίας και διευκολύνουν τον χρήστη/επισκέπτη. Ο τελευταίος εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει τα Cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες των οθονών βοήθειας.


 

2. Υπηρεσία Go Virtual... Go Cloud..!

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (vps x plus series & silver series)

Η ACCESSIT ΕΠΕ αναλαμβάνει να παρέχει με την χρήση της τεχνολογίας Virtualization, μοιραζόμενη υπολογιστική ισχύ για εικονικές μηχανές (virtual servers) με υπολογιστική ισχύς (Vcpu), μνήμη (Ram), αποθηκευτικό χώρο δεδομένων (HDD), λειτουργικό σύστημα (OS), ίντερνετ πρόσβαση & υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας στον ΠΕΛΑΤΗ σε επίπεδο λογισμικού υπολογιστών, λειτουργικών συστημάτων, και ελέγχων αυτών καθώς και την αδιάλειπτη λειτουργία αυτών στο μέτρο που είναι δυνατό. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω τρίτων συνεργατών αποκλειστικά εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους νόμιμα γι’ αυτόν τον σκοπό-κέντρα δεδομένων (Datacenters). Τα κέντρα δεδομένων (datacenters) στα οποία φυλάσσονται τα δεδομένα σας βρίσκονται στην Ελλάδα & καλύπτονται από πιστοποίηση ISO27001, ISO14001, ISO9001, PCI-DSS compliance & έχουν τα πλέον πιο αυστηρά κτιριακά standards (NBIS). Όλες οι υποδομές στα κέντρα δεδομένων (datacenters) καλύπτονται με N+1 δηλαδή διπλά συστήματα αυτονομίας. H υπηρεσία έχει εγγυημένη απόδοση (SLA) το οποίο φτάνει στο 99,80% σε μηνιαία βάση.Η απόδοση αυτή μετριέται από την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μέσω του ειδικού συστήματος της ACCESSIT ΕΠΕ και καταγράφεται κάθε ένα (1) λεπτό. Η υπηρεσία σας παρέχει την δυνατότητα της ανάκτησης backup (snapshot) ολόκληρης της υπηρεσίας από καταστροφική συνέπεια (disaster recovery) μέχρι και 7 ημέρες πίσω, αυτό πρακτικά προφυλάσσει τον ίδιο τον συνδρομητή από λάθος ενέργειες. Το Disaster Backup αποθηκεύεται καθημερινά σε 2ο Datacenter άλλης γεωγραφικής τοποθεσίας. Η υπηρεσία παρέχει Antivirus προστασία, προστασία IPS (Intrusion Prevention System) και κεντρικά συστήματα Firewall. H υπηρεσία παρέχει ανωνυμοποίηση & ψευδονυμοποίηση για το σύνολο των δεδομένων σας που τηρούνται.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των κανόνων χειρισμού και λειτουργίας των μονάδων του συστήματος, όπως περιγράφονται στα ψηφιακά εγχειρίδια των κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων της MICROSOFT (EULA) & https://www.microsoft.com/el-gr/servicesagreement/default.aspx, τα σχετικά ψηφιακά εγχειρίδια των λειτουργικών συστημάτων αυτής και σύμφωνα με τις ενδεχόμενες υποδείξεις της ACCESSIT ΕΠΕ.

ΕΥΘΥΝΕΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η ACCESSIT ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη σε κάθε περίπτωση που διαγνωστεί  επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ιούς ή άλλους εξωγενείς και μη παράγοντες στο λειτουργικό σύστημα και οποιαδήποτε χρήση που δεν συνάδει με τις οδηγίες τόσο των κατασκευαστών όσο και με τις τυχούσες τοιαύτες της ACCESSIT ΕΠΕ, σαφώς αποκλείει την κάθε ευθύνη αποκατάστασης της ζημίας. Ο Πελάτης έχει τον μοναδικό κωδικό πλήρης διαχείρισης της υπηρεσίας και δύναται να τον αλλάξει κατ’ επιλογήν του.
Απαγορεύεται ρητώς η χρήση της υπηρεσίας για τα παρακάτω :
1. Μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam email) προς κάθε παραλήπτη που δεν συνάδει με τους διεθνής κανονισμούς αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και βάσει των κανονισμών Ε.Ε.Τ.Τ. Ελλάδος
2. Η χρήση της υπηρεσίας για κακόβουλες πράξεις κατά οικονομικών και λοιπών αδικημάτων μέσω εισβολών σε άλλους εξυπηρετητές ή και τρόπων (hacking) παράνομων πράξεων και παραβίασης ιδιωτικού απορρήτου.
3. Μεταφόρτωση (download-upload) παράνομων ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων χωρίς νόμιμη άδεια.
4. Μεταφόρτωση (download-upload) & εγκατάσταση ιών, δούριων ίππων (virus, trojan, worms) και λοιπών επιβλαβών προγραμμάτων.
5. Απενεργοποίηση των εσωτερικών συστημάτων ασφαλείας όπως windows firewall και antivirus.
6. Την τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος με σκοπό την αλλοίωση του κώδικα ή την υποκλοπή του σειριακού αριθμού ενεργοποίησης.
7. Την αλλαγή των δικτυακών ρυθμίσεων των καρτών σύνδεσης (Ethernet adapters).
8. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ Ελλάδος που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτής www.eett.gr .
Σε περίπτωση που εντοπιστούν τέτοιου είδους πράξεις η υπηρεσία θα διακόπτεται αυτόματα και ύστερα από αξιολόγηση του τεχνικού & νομικού τμήματος της ACCESSIT ΕΠΕ θα ενεργοποιείται πάλι.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η εταιρία παρέχει :
1. Τηλεφωνική και online τεχνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 19:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου Κυριακής και αργιών για την χρήση της υπηρεσίας.
2. Δωρεάν εγγραφή στο portal portal.accessit.gr,  σύστημα διαχείρισης λογαριασμού και απεριόριστη αποστολή αιτημάτων τυχόν προβλημάτων και ερωτήσεων 24x 7  (24ώρο, 7 ημέρες εβδομάδα, 365 έτος).
3. Γνωσιακή βάση μέσω του portal portal.accessit.gr για την επίλυση των συνήθων προβλημάτων επιπέδου χρήστη και λοιπών θεμάτων υποστήριξης.
4. Την Online ενημέρωση μέσω της ενότητας ανακοινώσεων στο portal portal.accessit.gr για τυχόν αναβαθμίσεις-συντηρήσεις των υποδομών της ACCESSIT  ΕΠΕ που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ.
5. Δήλωση εμπιστευτικότητας δεδομένων περί μη διάθεσης αυτών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύονται και θα τηρούνται κατ’ εντολήν του ΠΕΛΑΤΗ. Υπεύθυνος δι’ αυτά είναι αποκλειστικά ο ΠΕΛΑΤΗΣ.
6. Έλεγχο λειτουργίας και καλής απόδοσης των συστημάτων κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ώστε να εξασφαλίζετε η ομαλή λειτουργία αυτών.
7. Αναγκαίες ρυθμίσεις-αναβαθμίσεις-ενημερώσεις των λειτουργικών συστημάτων από τους κατασκευαστές αυτών (πχ Microsoft).
8. Αυτοματοποιημένο αρχειακό backup δεδομένων σε συγκεκριμένη τοποθεσία του δίσκου διαθέσιμο & προσβάσιμο από τον ΠΕΛΑΤΗ.
9. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μετά την γνωστοποίηση του διαχειριστικού κωδικού πρόσβασης από το σύστημα δύναται να τον αλλάξει και φέρει πλήρη ευθύνη για τυχόν αλλαγές που προβεί σε αυτό αλλά και για την ασφαλή διατήρησή του.
10. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει πλήρη δικαιώματα στην υπηρεσία του  και μπορεί να δημιουργεί χρήστες κατ' επιθυμία του καθώς και να αλλάζει όλες  τις ρυθμίσεις ασφαλείας αυτών και των προγραμμάτων του. Να εγκαθιστά και να προσθέτει λογισμικά κατ’ επιλογήν του. Φέρει πλήρη ευθύνη για όλες τις πράξεις αυτές.
11. Η ACCESSIT ΕΠΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των κατά καιρούς τυχόν εμφανιζομένων βλαβών εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος.
12. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι δεν θα διαθέσει – εγκαταστήσει ουδέποτε και με κανένα τρόπο λογισμικά χωρίς νόμιμη  άδεια χρήσης αλλά και δεν φέρει ευθύνη να ελέγχει και να πιστοποιεί την γνησιότητα των λογισμικών και λοιπών συναφών ειδών του ΠΕΛΑΤΗ που προϋπάρχουν και είναι εγκατεστημένα. Αποκλειστική ευθύνη φέρει μόνον ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την τήρηση των νομίμων λογισμικών βάσει νόμου.
13. Η ACCESSIT ΕΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την απώλεια δεδομένων ή προγραμμάτων που ευρίσκονται σε σκληρούς δίσκους και πάσης φύσεως οπτικά-μαγνητικά μέσα, από οποιονδήποτε λόγω.  Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να αξιοποιεί και να ελέγχει την ορθότητα των δεδομένων του.
14. Σε περίπτωση βλάβης από κακή χρήση του ΠΕΛΑΤΗ που δεν συνάδει με τις εντολές του τεχνικού τμήματος της ACCESSIT ΕΠΕ ή των κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων δεν καλύπτεται από την υποστήριξη και κατά περίπτωση θα χρεώνεται βάσει τιμοκαταλόγου της για κάθε αποκατάσταση αυτής. Το κόστος αυτό πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη για το οποίο θα ενημερώνεται προ επισκευής.
15. Η ACCESSIT ΕΠΕ δεν ευθύνεται για καμία ζημία αποθετική ή μη κατά την διάρκεια της υπηρεσίας και ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν μπορεί να αξιώσει ευθύνες οποιουδήποτε τύπου ή αποζημιώσεις από την ACCESSIT.
16. Η ACCESSIT ΕΠΕ παρέχει δύο πλάνα συντήρησης Βασική και εκτεταμένη :

Α. Βασική συντήρηση :

Στην βασική συντήρηση περιλαμβάνονται οι κάτωθι υπηρεσίες – εργασίες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 19:00

 1. Εκκίνηση, επανεκκίνηση και προσωρινή διακοπή λειτουργίας εικονικού server.
 2. Αλλαγή πόρων με αναβάθμιση ή υποβάθμιση. (CPU, RAM, HARD DISKS, NETWORK).
 3. 24x7 εποπτεία και έλεγχος καλής λειτουργίας, απόδοσης.
 4. Επαναφορά κωδικού διαχειριστή, Administrator Password (με αίτημα υποστήριξης)
 5. Έλεγχος καλής λειτουργίας, επάρκειας πόρων χώρου δίσκου.
 6. Προγραμματισμός ενημερώσεων ασφαλείας (Windows Update).
 7. Ανάκτηση αρχείων από disaster backup (με αίτημα υποστήριξης).
 8. Δημιουργία χρηστών, διαγραφή χρηστών αλλαγή κωδικών(με αίτημα υποστήριξης).
 9. Δημιουργία συνδέσεων RDP απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σε απεριόριστες συσκευές.
 10. Ενημερώσεις ασφαλείας του συστήματος (windows update) πέρα από τον περιοδικό έλεγχο.
 11. Δημιουργία πλάνων εσωτερικών (εντός server) backup με προγράμματα τρίτων κατασκευαστών (με αίτημα υποστήριξης).
 12. Ανάκτηση αρχείων από εσωτερικό backup με προγράμματα τρίτων κατασκευαστών (με αίτημα υποστήριξης).
 13. Παραμετρoποίηση backup και έλεγχος λειτουργίας.
 14. Εγκατάσταση drivers για εκτυπωτές στο μέτρο που είναι εφικτό (εφόσον υπάρχουν κατάλληλοι οδηγοί από τον κατασκευαστή - συμβατοί με το λειτουργικό του Cloud).

Β. Εκτεταμένη συντήρηση :

Στην εκτεταμένη συντήρηση περιλαμβάνονται οι κάτωθι υπηρεσίες - εργασίες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 24:00

 1. Όλες οι υπηρεσίες - εργασίες της βασικής συντήρησης
 2. Διαμόρφωση επιπλέον ρόλων και υπηρεσιών της Microsoft (με αίτημα υποστήριξης).
 3. Εγκατάσταση ή αναβάθμιση Microsoft SQL server (με αίτημα υποστήριξης).
 4. Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος σε άλλη έκδοση. Πχ. Windows 2008 σε Windows 2016. (με αίτημα υποστήριξης)
 5. Εγκατάσταση προγραμμάτων τρίτων κατασκευαστών (με αίτημα υποστήριξης & οδηγίες).
 6. Παραμετροποίηση firewall των windows.
 7. Λοιπές εργασίες που τυχόν χρειαστούν, αναφερθούν ή ζητηθούν (με αίτημα υποστήριξης).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να δηλώνει τα απαραίτητα φορολογικά και προσωπικά του στοιχεία όπως προβλέπονται από τον νόμο κατά την εγγραφή του στο portal της υπηρεσίας (portal.accessit.gr).
2. To email που δηλώνει ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να είναι σωστό και έγκυρο διότι μέσα από αυτό θα γίνεται η ενημέρωση του για πάσης φύσεως ενέργειες  περιλαμβανομένου και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει τα προσωπικά-φορολογικά του στοιχεία εάν αυτά έχουν αλλάξει μέσα στο portal της υπηρεσίας (portal.accessit.gr) εντός 15 ημερών.
4. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ βάσει του νόμου περί προσωπικών δεδομένων  ν.4624/2019, ΕΕ 2016/679 για την χρήση της υπηρεσίας αλλά και ενημέρωσης του γι' αυτήν. Υπεύθυνος επεξεργασίας ACCESSIT ΕΠΕ.
5. Μέσω αιτήματος στο portal https://portal.accessit.gr στην κατηγορία GDPR & προσωπικά δεδομένα μπορεί να απευθυνθεί για ερωτήσεις σχετικά με αυτά αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον κανονισμό .
6. Η ACCESSIT ΕΠΕ δηλώνει πως δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύεται στην υπηρεσία, δύναται όμως από εσάς για λόγους υποστήριξης και εξυπηρέτησης να μας παρέχετε πρόσβαση μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης. (πχ teamviewer).
7. Εφαρμογή της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας που δημοσιεύεται στο παρόν και στο https://www.accessit.gr/politiki-aporritou-gr

ΙΣΧΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η ισχύς της υπηρεσίας είναι μηνιαία (κατ’ επιλογήν ΠΕΛΑΤΗ τρίμηνο, εξάμηνο ή δωδεκάμηνο) και ανανεώνετε αυτόματα κάθε μήνα με την προπληρωμή του εκάστοτε προτιμολογίου που εκδίδετε από το portal portal.accessit.gr αυτοματοποιημένα. Κατόπιν της πληρωμής ο ΠΕΛΑΤΗΣ λαμβάνει το νόμιμο παραστατικό.
Δέκα τέσσερις ημέρες προ λήξεως ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα λαμβάνει ενημερωτικό email ανανέωσης της υπηρεσίας στο email που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν εξοφλεί ως την ημερομηνία ανανέωσης τότε η υπηρεσία συνεχίζει να λειτουργεί σε περίοδο χάριτος 15 ημερών. Σε αυτήν την περίοδο θα λάβει τρεις ειδοποιήσεις με ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης για το ανεξόφλητο υπόλοιπο. Την 16η ημέρα εάν δεν έχει τακτοποιηθεί η πληρωμή του εκάστοτε προτιμολογίου τότε η υπηρεσία αναστέλλεται προσωρινά και αποστέλλεται μήνυμα αναστολής της υπηρεσίας. Μετά την πάροδο επιπλέον 14 ημερών (σύνολο 30 ημέρων) και χωρίς άλλη προειδοποίηση η υπηρεσία τερματίζεται οριστικά . Τα αρχεία διατηρούνται για έναν ημερολογιακό τρέχον μήνα και η υπηρεσία του ΠΕΛΑΤΗ διαγράφεται οριστικά. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δύναται εντός 30 ημερών από την διαγραφή της υπηρεσίας του να ζητήσει την παραλαβή των αρχείων του από το backup που τηρείται με ψηφιακό μέσο ή μέσω internet όπως ftp πρόσβαση. Ενδεχόμενο κόστος αποστολής των αρχείων σε ψηφιακά ή μαγνητικά μέσα βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Μετά και την πάροδο των 30 ημερών όλα τα δεδομένα του διαγράφονται οριστικά από τις υπηρεσίες  της ACCESSIT ΕΠΕ χωρίς καμία δυνατότητα ανάκτησης αυτών.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η αναβάθμιση της υπολογιστικής ισχύος της εκάστοτε υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ γίνεται κατ’ επιλογήν του και δύναται να αυξηθούν τα παρακάτω :
1. Υπολογιστική ισχύς εικονικός πυρήνας (Vcpu core/ per core)
2. Μνήμη RAM (ανά 1GB RAM)
3. Αποθηκευτικός χώρος δίσκου HDD (Ανά 25GB/HDD)
4, Διαθέσιμες ips (εξωτερικές ips για υλοποίηση υπηρεσιών ανά 1 ip)
Γίνεται με τους παρακάτω τρόπους :
1. Μέσω αιτήματος υποστήριξης από το portal portal.accessit.gr
2. Μέσω αποστολής φαξ με σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου.
3. Μέσω συστημένης επιστολής με σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.
Η αναβάθμιση γίνεται αυτοματοποιημένα,  αναπροσαρμόζει το μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ. Μετά την αναβάθμιση υπάρχει η δυνατότητα υποβάθμισης της υπηρεσίας με εξαίρεση τον αποθηκευτικό χώρο δίσκου.


 

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ VIRTUAL PRIVATE SERVERS

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η ACCESSIT ΕΠΕ αναλαμβάνει να παρέχει με την χρήση της τεχνολογίας Virtualization, μοιραζόμενη υπολογιστική ισχύ για εικονικές μηχανές (virtual servers) με υπολογιστική ισχύς (Vcpu), μνήμη (Ram), αποθηκευτικό χώρο δεδομένων (HDD), λειτουργικό σύστημα (OS), ίντερνετ πρόσβαση & υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας στον ΠΕΛΑΤΗ σε επίπεδο λογισμικού υπολογιστών, λειτουργικών συστημάτων, και ελέγχων αυτών καθώς και την αδιάλειπτη λειτουργία αυτών στο μέτρο που είναι δυνατό. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω τρίτων συνεργατών αποκλειστικά εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους νόμιμα γι’ αυτόν τον σκοπό-κέντρα δεδομένων (Datacenters). Τα κέντρα δεδομένων (datacenters) στα οποία φυλάσσονται τα δεδομένα σας βρίσκονται στην Ελλάδα, καλύπτονται από πιστοποίηση ISO27001, ISO14001, ISO9001, PCI-DSS compliance & έχουν τα πλέον πιο αυστηρά κτιριακά standards (NBIS). Όλες οι υποδομές στα κέντρα δεδομένων (datacenters) καλύπτονται με N+1 δηλαδή διπλά συστήματα αυτονομίας. H υπηρεσία έχει εγγυημένη απόδοση (SLA) το οποίο φτάνει στο 99,80% σε μηνιαία βάση. Η απόδοση αυτή μετριέται από την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μέσω του ειδικού συστήματος της ACCESSIT ΕΠΕ και καταγράφεται κάθε ένα (1) λεπτό. Η υπηρεσία σας παρέχει την δυνατότητα της ανάκτησης backup (snapshot) ολόκληρης της υπηρεσίας από καταστροφική συνέπεια (disaster recovery) μέχρι και 7 ημέρες πίσω (εάν το έχετε επιλέξει ως υπηρεσία επιπλέον), αυτό πρακτικά προφυλάσσει τον ίδιο τον συνδρομητή από λάθος ενέργειες. Το Disaster Backup αποθηκεύεται καθημερινά σε 2ο Datacenter άλλης γεωγραφικής τοποθεσίας. Η υπηρεσία παρέχει Antivirus προστασία, προστασία IPS (Intrusion Prevention System) και κεντρικά συστήματα Firewall. H υπηρεσία παρέχει ανωνυμοποίηση & ψευδονυμοποίηση για το σύνολο των δεδομένων σας που τηρούνται.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των κανόνων χειρισμού και λειτουργίας των μονάδων του συστήματος, όπως περιγράφονται στα ψηφιακά εγχειρίδια των κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων όπως MICROSOFT (EULA) & https://www.microsoft.com/el-gr/servicesagreement/default.aspx , Linux CentOS, Cpanel & Plesk ή οποιουδήποτε άλλο λειτουργικού συστήματος εγκατασταθεί, στα σχετικά ψηφιακά εγχειρίδια των λειτουργικών συστημάτων αυτών και σύμφωνα με τις ενδεχόμενες υποδείξεις της ACCESSIT ΕΠΕ.

ΕΥΘΥΝΕΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η ACCESSIT ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη σε κάθε περίπτωση που διαγνωστεί  επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ιούς ή άλλους εξωγενείς και μη παράγοντες στο λειτουργικό σύστημα και οποιαδήποτε χρήση που δεν συνάδει με τις οδηγίες τόσο των κατασκευαστών όσο και με τις τυχούσες τοιαύτες της ACCESSIT ΕΠΕ, σαφώς αποκλείει την κάθε ευθύνη αποκατάστασης της ζημίας. Ο Πελάτης έχει τον μοναδικό κωδικό πλήρης διαχείρισης της υπηρεσίας και δύναται να τον αλλάξει κατ’ επιλογήν του.
Απαγορεύεται ρητώς η χρήση της υπηρεσίας για τα παρακάτω :
1. Μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam email) προς κάθε παραλήπτη που δεν συνάδει με τους διεθνής κανονισμούς αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και βάσει των κανονισμών Ε.Ε.Τ.Τ. Ελλάδος.
2. Η χρήση της υπηρεσίας για κακόβουλες πράξεις κατά οικονομικών και λοιπών αδικημάτων μέσω εισβολών σε άλλους εξυπηρετητές ή και τρόπων (hacking) παράνομων πράξεων και παραβίασης ιδιωτικού απορρήτου.
3. Μεταφόρτωση (download-upload) παράνομων ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων χωρίς νόμιμη άδεια.
4. Μεταφόρτωση (download-upload) & εγκατάσταση ιών, δούριων ίππων (virus, trojan, worms) λοιπών επιβλαβών προγραμμάτων και υπηρεσιών (services) τύπου peer-to-peer, torrent, bots κλπ.
5. Απενεργοποίηση των εσωτερικών συστημάτων ασφαλείας όπως windows firewall και antivirus.
6. Αποθήκευση, μετάδοση & λήψη πορνογραφικού υλικού ή ακατάλληλου υλικού παράνομου όπως κρυπτονομίσματα, και ηλεκτρονικών παιγνιδιών τζόγου.
7. Την τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος με σκοπό την αλλοίωση του κώδικα ή την υποκλοπή του σειριακού αριθμού ενεργοποίησης.
8. Την αλλαγή των δικτυακών ρυθμίσεων των καρτών σύνδεσης (Ethernet adapters).
9. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ Ελλάδος που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτής www.eett.gr .

Σε περίπτωση που εντοπιστούν τέτοιου είδους πράξεις η υπηρεσία θα διακόπτεται αυτόματα και ύστερα από αξιολόγηση του τεχνικού & νομικού τμήματος της ACCESSIT ΕΠΕ θα ενεργοποιείται πάλι.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η εταιρία παρέχει :
1. Τηλεφωνική και online τεχνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 19:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου Κυριακής και αργιών για την χρήση της υπηρεσίας.
2. Δωρεάν εγγραφή στο portal.accessit.gr,  σύστημα διαχείρισης λογαριασμού και απεριόριστη αποστολή αιτημάτων τυχόν προβλημάτων και ερωτήσεων 24x 7  (24ώρο, 7 ημέρες εβδομάδα, 365 έτος).
3. Γνωσιακή βάση μέσω του portal portal.accessit.gr για την επίλυση των συνήθων προβλημάτων επιπέδου χρήστη και λοιπών θεμάτων υποστήριξης.
4. Την Online ενημέρωση μέσω της ενότητας ανακοινώσεων στο portal portal.accessit.gr για τυχόν αναβαθμίσεις-συντηρήσεις των υποδομών της ACCESSIT  ΕΠΕ που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ.
5. Δήλωση εμπιστευτικότητας δεδομένων περί μη διάθεσης αυτών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύονται και θα τηρούνται κατ’ εντολήν του ΠΕΛΑΤΗ. Υπεύθυνος δι’ αυτά είναι αποκλειστικά ο ΠΕΛΑΤΗΣ.
6. Έλεγχο λειτουργίας και καλής απόδοσης των συστημάτων κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ώστε να εξασφαλίζετε η ομαλή λειτουργία αυτών.
7. Αναγκαίες ρυθμίσεις-αναβαθμίσεις-ενημερώσεις των λειτουργικών συστημάτων από τους κατασκευαστές αυτών (πχ Microsoft, linux, cpanel κλπ).
8. Αυτοματοποιημένο αρχειακό backup δεδομένων σε συγκεκριμένη τοποθεσία του δίσκου διαθέσιμο & προσβάσιμο από τον ΠΕΛΑΤΗ.
9. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μετά την γνωστοποίηση του διαχειριστικού κωδικού πρόσβασης από το σύστημα δύναται να τον αλλάξει και φέρει πλήρη ευθύνη για τυχόν αλλαγές που προβεί σε αυτό αλλά και για την ασφαλή διατήρησή του.
10. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει πλήρη δικαιώματα στην υπηρεσία του  και μπορεί να δημιουργεί χρήστες κατ' επιθυμία του καθώς και να αλλάζει όλες  τις ρυθμίσεις ασφαλείας αυτών και των προγραμμάτων του. Να εγκαθιστά και να προσθέτει λογισμικά κατ’ επιλογήν του. Φέρει πλήρη ευθύνη για όλες τις πράξεις αυτές.
11. Η ACCESSIT ΕΠΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των κατά καιρούς τυχόν εμφανιζομένων βλαβών εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος.
12. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι δεν θα διαθέσει – εγκαταστήσει ουδέποτε και με κανένα τρόπο λογισμικά χωρίς νόμιμη  άδεια χρήσης αλλά και δεν φέρει ευθύνη να ελέγχει και να πιστοποιεί την γνησιότητα των λογισμικών και λοιπών συναφών ειδών του ΠΕΛΑΤΗ που προϋπάρχουν και είναι εγκατεστημένα. Αποκλειστική ευθύνη φέρει μόνον ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την τήρηση των νομίμων λογισμικών βάσει νόμου.
13. Η ACCESSIT ΕΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την απώλεια δεδομένων ή προγραμμάτων που ευρίσκονται σε σκληρούς δίσκους και πάσης φύσεως οπτικά-μαγνητικά μέσα, από οποιονδήποτε λόγω. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να αξιοποιεί και να ελέγχει την ορθότητα των δεδομένων του.
12. Σε περίπτωση βλάβης από κακή χρήση του ΠΕΛΑΤΗ που δεν συνάδει με τις εντολές του τεχνικού τμήματος της ACCESSIT ΕΠΕ ή των κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων δεν καλύπτεται από την υποστήριξη και κατά περίπτωση θα χρεώνεται βάσει τιμοκαταλόγου της για κάθε αποκατάσταση αυτής. Το κόστος αυτό πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη για το οποίο θα ενημερώνεται προ επισκευής.
13. Η ACCESSIT ΕΠΕ δεν ευθύνεται για καμία ζημία αποθετική ή μη κατά την διάρκεια της υπηρεσίας και ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν μπορεί να αξιώσει ευθύνες οποιουδήποτε τύπου ή αποζημιώσεις από την ACCESSIT.
14. Η ACCESSIT ΕΠΕ παρέχει δύο πλάνα συντήρησης βασική και εκτεταμένη :

Α. Βασική συντήρηση :
Στην βασική συντήρηση περιλαμβάνονται οι κάτωθι υπηρεσίες – εργασίες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 19:00
1.      Εκκίνηση, επανεκκίνηση και προσωρινή διακοπή λειτουργίας εικονικού server.
2.      Αλλαγή πόρων με αναβάθμιση ή υποβάθμιση. (CPU, RAM, HARD DISKS, NETWORK).
3.      24x7 εποπτεία και έλεγχος καλής λειτουργίας, απόδοσης.
4.      Επαναφορά κωδικού διαχειριστή, Administrator Password (με αίτημα υποστήριξης)
5.      Έλεγχος καλής λειτουργίας, επάρκειας πόρων χώρου δίσκου.
6.      Προγραμματισμός ενημερώσεων ασφαλείας (Windows Update ή kernel update).
7.      Ανάκτηση αρχείων από disaster backup (με αίτημα υποστήριξης).
8.      Δημιουργία χρηστών, διαγραφή χρηστών αλλαγή κωδικών(με αίτημα υποστήριξης).
9.      Δημιουργία συνδέσεων SSH ή RDP απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σε απεριόριστες συσκευές.
10.  Ενημερώσεις ασφαλείας του συστήματος (windows update ή kernel update) πέρα από τον περιοδικό έλεγχο.
11.  Δημιουργία πλάνων εσωτερικών (εντός server) backup με προγράμματα τρίτων κατασκευαστών (με αίτημα υποστήριξης).
12.  Ανάκτηση αρχείων από εσωτερικό backup με προγράμματα τρίτων κατασκευαστών (με αίτημα υποστήριξης).
13.  Παραμετρoποίηση backup και έλεγχος λειτουργίας.
14.  Εγκατάσταση drivers για εκτυπωτές στο μέτρο που είναι εφικτό (εφόσον υπάρχουν κατάλληλοι οδηγοί από τον κατασκευαστή - συμβατοί με το λειτουργικό του Cloud).
Β. Εκτεταμένη συντήρηση :
Στην εκτεταμένη συντήρηση περιλαμβάνονται οι κάτωθι υπηρεσίες - εργασίες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 24:00
1.      Όλες οι υπηρεσίες - εργασίες της βασικής συντήρησης
2.      Διαμόρφωση επιπλέον ρόλων και υπηρεσιών της Microsoft (με αίτημα υποστήριξης).
3.      Εγκατάσταση ή αναβάθμιση Microsoft SQL server ή MYSQL (με αίτημα υποστήριξης).
4.      Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος σε άλλη έκδοση. Πχ. Windows 2008 σε Windows 2016. (με αίτημα υποστήριξης)
5.      Εγκατάσταση προγραμμάτων τρίτων κατασκευαστών (με αίτημα υποστήριξης & οδηγίες).
6.      Παραμετροποίηση firewall των windows και του CentOs .
7.      Λοιπές εργασίες που τυχόν χρειαστούν, αναφερθούν ή ζητηθούν (με αίτημα υποστήριξης).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να δηλώνει τα απαραίτητα φορολογικά και προσωπικά του στοιχεία όπως προβλέπονται από τον νόμο κατά την εγγραφή του στο portal της υπηρεσίας https://portal.accessit.gr.
2. To email που δηλώνει ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να είναι σωστό και έγκυρο διότι μέσα από αυτό θα γίνεται η ενημέρωση του για πάσης φύσεως ενέργειες  περιλαμβανομένου και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει τα προσωπικά-φορολογικά του στοιχεία εάν αυτά έχουν αλλάξει μέσα στο portal της υπηρεσίας https://portal.accessit.gr εντός 15 ημερών.
4. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ βάσει του νόμου περί προσωπικών δεδομένων  ν.4624/2019, ΕΕ 2016/679 για την χρήση της υπηρεσίας αλλά και ενημέρωσης του γι' αυτήν. Υπεύθυνος επεξεργασίας ACCESSIT ΕΠΕ.
5. Μέσω αιτήματος στο portal https://portal.accessit.gr στην κατηγορία GDPR & προσωπικά δεδομένα μπορεί να απευθυνθεί το υποκείμενο των δεδομένων για ερωτήσεις σχετικά με αυτά αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον κανονισμό .
6. Η ACCESSIT ΕΠΕ δηλώνει πως δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύεται στην υπηρεσία, δύναται όμως από εσάς για λόγους υποστήριξης και εξυπηρέτησης να μας παρέχετε πρόσβαση μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης. (πχ teamviewer).
7. Εφαρμογή της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας που δημοσιεύεται στο παρόν και στο https://www.accessit.gr/politiki-aporritou-gr

ΙΣΧΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η ισχύς της υπηρεσίας είναι μηνιαία (κατ’ επιλογήν ΠΕΛΑΤΗ τρίμηνο, εξάμηνο ή δωδεκάμηνο) και ανανεώνετε αυτόματα κάθε μήνα με την προπληρωμή του εκάστοτε προτιμολογίου που εκδίδετε από το portal portal.accessit.gr αυτοματοποιημένα. Κατόπιν της πληρωμής ο ΠΕΛΑΤΗΣ λαμβάνει το νόμιμο παραστατικό.
Δέκα τέσσερις ημέρες προ λήξεως ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα λαμβάνει ενημερωτικό email ανανέωσης της υπηρεσίας στο email που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν εξοφλεί ως την ημερομηνία ανανέωσης τότε η υπηρεσία συνεχίζει να λειτουργεί σε περίοδο χάριτος 15 ημερών. Σε αυτήν την περίοδο θα λάβει τρεις ειδοποιήσεις με ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης για το ανεξόφλητο υπόλοιπο. Την 16η ημέρα εάν δεν έχει τακτοποιηθεί η πληρωμή του εκάστοτε προτιμολογίου τότε η υπηρεσία αναστέλλεται προσωρινά και αποστέλλεται μήνυμα αναστολής της υπηρεσίας. Μετά την πάροδο επιπλέον 14 ημερών (σύνολο 30 ημέρων) και χωρίς άλλη προειδοποίηση η υπηρεσία τερματίζεται οριστικά . Τα αρχεία διατηρούνται για έναν ημερολογιακό τρέχον μήνα και η υπηρεσία του ΠΕΛΑΤΗ διαγράφεται οριστικά. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δύναται εντός 30 ημερών από την διαγραφή της υπηρεσίας του να ζητήσει την παραλαβή των αρχείων του από το backup που τηρείται με ψηφιακό μέσο ή μέσω internet όπως ftp πρόσβαση. Ενδεχόμενο κόστος αποστολής των αρχείων σε ψηφιακά ή μαγνητικά μέσα βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Μετά και την πάροδο των 30 ημερών όλα τα δεδομένα του διαγράφονται οριστικά από τις υπηρεσίες  της ACCESSIT ΕΠΕ χωρίς καμία δυνατότητα ανάκτησης αυτών.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η αναβάθμιση της υπολογιστικής ισχύος της εκάστοτε υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ γίνεται κατ’ επιλογήν του και δύναται να αυξηθούν τα παρακάτω :
1. Υπολογιστική ισχύς (Cpu core/ per core)
2. Μνήμη RAM (ανά 1GB RAM)
3. Αποθηκευτικός χώρος δίσκου HDD (Ανά 25GB/HDD)
4, Διαθέσιμες IPS  (εξωτερικές ips για υλοποίηση υπηρεσιών ανά 1 ip)
Γίνεται με τους παρακάτω τρόπους :
1. Μέσω αιτήματος υποστήριξης από το https://portal.accessit.gr.
2. Μέσω αποστολής φαξ με σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου.
3. Μέσω συστημένης επιστολής με σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.
Η αναβάθμιση γίνεται αυτοματοποιημένα,  αναπροσαρμόζει το μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ. Μετά την αναβάθμιση υπάρχει η δυνατότητα υποβάθμισης της υπηρεσίας με εξαίρεση τον αποθηκευτικό χώρο δίσκου.


 

4. Υπηρεσία BACKUPNOW

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η ACCESSIT ΕΠΕ αναλαμβάνει να παρέχει με την χρήση της τεχνολογίας Backup as a Service (BaaS) τρίτου κατασκευαστή πλατφόρμας, την υπηρεσία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων & βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον αποθηκευτικού σύννεφου (cloud).Η υπηρεσία παρέχεται μέσω τρίτων συνεργατών αποκλειστικά εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους νόμιμα γι’ αυτόν τον σκοπό-κέντρα δεδομένων (Datacenters). Τα κέντρα δεδομένων (datacenters) στα οποία φυλάσσονται τα δεδομένα σας βρίσκονται στην Ελλάδα & στην Ε.Ε., καλύπτονται από πιστοποίηση ISO27001, ISO14001, ISO9001, PCI-DSS compliance & έχουν τα πλέον πιο αυστηρά κτιριακά standards (NBIS). Όλες οι υποδομές στα κέντρα δεδομένων (datacenters) καλύπτονται με N+1 δηλαδή διπλά συστήματα αυτονομίας. H υπηρεσία παρέχει κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση & ψευδονυμοποίηση για το σύνολο των δεδομένων σας που αποθηκεύονται & τηρούνται.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των κανόνων χειρισμού και λειτουργίας των μονάδων του συστήματος, όπως περιγράφονται στα ψηφιακά εγχειρίδια των κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων όπως MICROSOFT (EULA),  Linux CentOS, Cpanel & Plesk ή οποιουδήποτε άλλο λειτουργικού συστήματος εγκατασταθεί, στα σχετικά ψηφιακά εγχειρίδια των λειτουργικών συστημάτων αυτών και σύμφωνα με τις ενδεχόμενες υποδείξεις της ACCESSIT ΕΠΕ.

ΕΥΘΥΝΕΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η ACCESSIT ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη σε κάθε περίπτωση που διαγνωστεί  επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ιούς ή άλλους εξωγενείς και μη παράγοντες στο λειτουργικό σύστημα και οποιαδήποτε χρήση που δεν συνάδει με τις οδηγίες τόσο των κατασκευαστών όσο και με τις τυχούσες τοιαύτες της ACCESSIT ΕΠΕ, σαφώς αποκλείει την κάθε ευθύνη αποκατάστασης της ζημίας. Ο Πελάτης έχει τον μοναδικό κωδικό πλήρης διαχείρισης της υπηρεσίας και δύναται να τον αλλάξει κατ’ επιλογήν του.
Απαγορεύεται ρητώς η χρήση της υπηρεσίας για τα παρακάτω :
1. Η χρήση της υπηρεσίας για κακόβουλες πράξεις κατά οικονομικών και λοιπών αδικημάτων μέσω αποθήκευσης μη νόμιμων δεδομένων από άλλους εξυπηρετητές ή και τρόπων (hacking) παράνομων πράξεων και παραβίασης ιδιωτικού απορρήτου.
2. Μεταφόρτωση (download-upload) παράνομων ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων χωρίς νόμιμη άδεια.
3. Μεταφόρτωση (download-upload) & εγκατάσταση ιών, δούριων ίππων (virus, trojan, worms) λοιπών επιβλαβών προγραμμάτων και υπηρεσιών (services) τύπου peer-to-peer, torrent, bots κλπ.
4. Αποθήκευση & λήψη πορνογραφικού υλικού ή ακατάλληλου υλικού παράνομου όπως κρυπτονομίσματα, και ηλεκτρονικών παιγνιδιών τζόγου.
5. Την τροποποίηση του προγράμματος λειτουργικού συστήματος με σκοπό την αλλοίωση του κώδικα ή την υποκλοπή του σειριακού αριθμού ενεργοποίησης.
6. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ Ελλάδος που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτής www.eett.gr .
Σε περίπτωση που εντοπιστούν τέτοιου είδους πράξεις η υπηρεσία θα διακόπτεται αυτόματα και ύστερα από αξιολόγηση του τεχνικού & νομικού τμήματος της ACCESSIT ΕΠΕ θα ενεργοποιείται πάλι.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η εταιρία παρέχει :
1. Τηλεφωνική και online τεχνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 19:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου Κυριακής και αργιών για την χρήση της υπηρεσίας.
2. Δωρεάν εγγραφή στο portal.accessit.gr,  σύστημα διαχείρισης λογαριασμού και απεριόριστη αποστολή αιτημάτων τυχόν προβλημάτων και ερωτήσεων 24x 7  (24ώρο, 7 ημέρες εβδομάδα, 365 έτος).
3. Γνωσιακή βάση μέσω του portal.accessit.gr για την επίλυση των συνήθων προβλημάτων επιπέδου χρήστη και λοιπών θεμάτων υποστήριξης.
4. Την Online ενημέρωση μέσω της ενότητας ανακοινώσεων στο portal.accessit.gr για τυχόν αναβαθμίσεις-συντηρήσεις των υποδομών της ACCESSIT  ΕΠΕ που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ.
5. Δήλωση εμπιστευτικότητας δεδομένων περί μη διάθεσης αυτών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύονται και θα τηρούνται κατ’ εντολήν του ΠΕΛΑΤΗ. Υπεύθυνος δι’ αυτά είναι αποκλειστικά ο ΠΕΛΑΤΗΣ.
6. Έλεγχο λειτουργίας και καλής απόδοσης της υπηρεσίας κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ώστε να εξασφαλίζετε η ομαλή λειτουργία αυτών.
7. Αναγκαίες ρυθμίσεις-αναβαθμίσεις-ενημερώσεις της υπηρεσίας από νέες εκδόσεις..
8. Ρύθμιση των παραμέτρων αντιγράφων ασφαλείας αρχείων κατ’ επιθυμία του ΠΕΛΑΤΗ
9. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μετά την γνωστοποίηση του διαχειριστικού κωδικού πρόσβασης από το σύστημα δύναται να τον αλλάξει και φέρει πλήρη ευθύνη για τυχόν αλλαγές που προβεί σε αυτό αλλά και για την ασφαλή διατήρησή του.
10. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει πλήρη δικαιώματα στην υπηρεσία του  και μπορεί να δημιουργεί όσα πλάνα αντιγράφων επιθυμεί καθώς και να αλλάζει όλες  τις ρυθμίσεις ασφαλείας αυτών και των προγραμμάτων του. Φέρει πλήρη ευθύνη για όλες τις πράξεις αυτές.
11. Η ACCESSIT ΕΠΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των κατά καιρούς τυχόν εμφανιζομένων βλαβών εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος.
12. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι δεν θα διαθέσει – εγκαταστήσει ουδέποτε και με κανένα τρόπο λογισμικά χωρίς νόμιμη  άδεια χρήσης αλλά και δεν φέρει ευθύνη να ελέγχει και να πιστοποιεί την γνησιότητα των λογισμικών και λοιπών συναφών ειδών του ΠΕΛΑΤΗ που προϋπάρχουν και είναι εγκατεστημένα. Αποκλειστική ευθύνη φέρει μόνον ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την τήρηση των νομίμων λογισμικών βάσει νόμου.
13. Η ACCESSIT ΕΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την απώλεια δεδομένων ή προγραμμάτων που ευρίσκονται σε σκληρούς δίσκους και πάσης φύσεως οπτικά-μαγνητικά μέσα, από οποιονδήποτε λόγω. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να αξιοποιεί και να ελέγχει την ορθότητα των δεδομένων του.
12. Σε περίπτωση βλάβης από κακή χρήση του ΠΕΛΑΤΗ που δεν συνάδει με τις εντολές του τεχνικού τμήματος της ACCESSIT ΕΠΕ ή των κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων δεν καλύπτεται από την υποστήριξη και κατά περίπτωση θα χρεώνεται βάσει τιμοκαταλόγου της για κάθε αποκατάσταση αυτής. Το κόστος αυτό πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη για το οποίο θα ενημερώνεται προ επισκευής.
13. Η ACCESSIT ΕΠΕ δεν ευθύνεται για καμία ζημία αποθετική ή μη κατά την διάρκεια της υπηρεσίας και ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν μπορεί να αξιώσει ευθύνες οποιουδήποτε τύπου ή αποζημιώσεις από την ACCESSIT.
14. Η ACCESSIT ΕΠΕ παρέχει επίσης ως συντήρηση :
       1.      Εκκίνηση, επανεκκίνηση και προσωρινή διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας μέσω του εγκατεστημένου agent.
       2.      Αλλαγή πόρων με προσθήκη επιπλέον χώρου αποθήκευσης δεδομένων  με αναβάθμιση ή υποβάθμιση (hard disk).
       3.      24x7 εποπτεία και έλεγχος καλής λειτουργίας, απόδοσης & ενημέρωσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πλάνων αντιγράφων ασφαλείας.
       4.      Επαναφορά κωδικού διαχειριστή, Administrator Password (με αίτημα υποστήριξης)
       5.      Ανάκτηση αρχείων από τα ρυθμισμένα πλάνα αντιγράφων ασφαλείας (με αίτημα υποστήριξης).
       6.     Μεταφορά της υπηρεσίας σε διαφορετική εγκατάσταση από την υφιστάμενη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να δηλώνει τα απαραίτητα φορολογικά και προσωπικά του στοιχεία όπως προβλέπονται από τον νόμο κατά την εγγραφή του στο portal της υπηρεσίας (portal.accessit.gr).
2. To email που δηλώνει ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να είναι σωστό και έγκυρο διότι μέσα από αυτό θα γίνεται η ενημέρωση του για πάσης φύσεως ενέργειες  περιλαμβανομένου και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει τα προσωπικά-φορολογικά του στοιχεία εάν αυτά έχουν αλλάξει μέσα στο portal της υπηρεσίας portal.accessit.gr εντός 15 ημερών.
4. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ βάσει του νόμου περί προσωπικών δεδομένων  ν.4624/2019, ΕΕ 2016/679 για την χρήση της υπηρεσίας αλλά και ενημέρωσης του γι' αυτήν. Υπεύθυνος επεξεργασίας ACCESSIT ΕΠΕ.
5. Μέσω αιτήματος στο portal.accessit.gr στην κατηγορία GDPR & προσωπικά δεδομένα μπορεί να απευθυνθεί το υποκείμενο των δεδομένων για ερωτήσεις σχετικά με αυτά αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον κανονισμό .
6. Η ACCESSIT ΕΠΕ δηλώνει πως δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύεται στην υπηρεσία, δύναται όμως από εσάς για λόγους υποστήριξης και εξυπηρέτησης να μας παρέχετε πρόσβαση μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης. (πχ teamviewer).
7. Εφαρμογή της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας που δημοσιεύεται στο παρόν και στο https://www.accessit.gr/politiki-aporritou-gr

ΙΣΧΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η ισχύς της υπηρεσίας είναι μηνιαία (κατ’ επιλογήν ΠΕΛΑΤΗ τρίμηνο, εξάμηνο ή δωδεκάμηνο) και ανανεώνετε αυτόματα κάθε μήνα με την προπληρωμή του εκάστοτε προτιμολογίου που εκδίδετε από το portal.accessit.gr αυτοματοποιημένα. Κατόπιν της πληρωμής ο ΠΕΛΑΤΗΣ λαμβάνει το νόμιμο παραστατικό.
Δέκα τέσσερις ημέρες προ λήξεως ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα λαμβάνει ενημερωτικό email ανανέωσης της υπηρεσίας στο email που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν εξοφλεί ως την ημερομηνία ανανέωσης τότε η υπηρεσία συνεχίζει να λειτουργεί σε περίοδο χάριτος 15 ημερών. Σε αυτήν την περίοδο θα λάβει τρεις ειδοποιήσεις με ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης για το ανεξόφλητο υπόλοιπο. Την 16η ημέρα εάν δεν έχει τακτοποιηθεί η πληρωμή του εκάστοτε προτιμολογίου τότε η υπηρεσία αναστέλλεται προσωρινά και αποστέλλεται μήνυμα αναστολής της υπηρεσίας. Μετά την πάροδο επιπλέον 14 ημερών (σύνολο 30 ημέρων) και χωρίς άλλη προειδοποίηση η υπηρεσία τερματίζεται οριστικά . Τα αρχεία διατηρούνται για έναν ημερολογιακό τρέχον μήνα και η υπηρεσία του ΠΕΛΑΤΗ διαγράφεται οριστικά. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δύναται εντός 30 ημερών από την διαγραφή της υπηρεσίας του να ζητήσει την παραλαβή των αρχείων του από το backup που τηρείται με ψηφιακό μέσο ή μέσω internet όπως ftp πρόσβαση. Ενδεχόμενο κόστος αποστολής των αρχείων σε ψηφιακά ή μαγνητικά μέσα βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Μετά και την πάροδο των 30 ημερών όλα τα δεδομένα του διαγράφονται οριστικά από τις υπηρεσίες  της ACCESSIT ΕΠΕ χωρίς καμία δυνατότητα ανάκτησης αυτών.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η αναβάθμιση της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ γίνεται κατ’ επιλογήν του και δύναται να αυξηθούν τα παρακάτω :
1. Αποθηκευτικός χώρος δίσκου HDD (Ανά 25GB/HDD)
Γίνεται με τους παρακάτω τρόπους :
1. Μέσω αιτήματος υποστήριξης από το portal.accessit.gr
2. Μέσω αποστολής φαξ με σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.
3. Μέσω συστημένης επιστολής με σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.
Η αναβάθμιση γίνεται αυτοματοποιημένα,  αναπροσαρμόζει το μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ. Μετά την αναβάθμιση υπάρχει η δυνατότητα υποβάθμισης της υπηρεσίας με μείωση του αποθηκευτικού χώρου δίσκου.


 

 

5. Vpbx Cloud υπηρεσία

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η ACCESSIT ΕΠΕ αναλαμβάνει, ως επίσημος μεταπωλητής, την μεταπώληση-εγκατάστυαση και υποστήριξη του λογισμικού 3CX voip software. Να παρέχει με την χρήση της τεχνολογίας Virtualization, μοιραζόμενη υπολογιστική ισχύ για εικονικές μηχανές (virtual servers) με υπολογιστική ισχύς (Vcpu), μνήμη (Ram), αποθηκευτικό χώρο δεδομένων (HDD), λειτουργικό σύστημα (OS), ίντερνετ πρόσβαση & υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας στον ΠΕΛΑΤΗ σε επίπεδο λογισμικού υπολογιστών, λειτουργικών συστημάτων, και ελέγχων αυτών καθώς και την αδιάλειπτη λειτουργία αυτών στο μέτρο που είναι δυνατό. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω τρίτων συνεργατών αποκλειστικά εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους νόμιμα γι’ αυτόν τον σκοπό-κέντρα δεδομένων (Datacenters). Τα κέντρα δεδομένων (datacenters) στα οποία φυλάσσονται τα δεδομένα σας βρίσκονται στην Ελλάδα & καλύπτονται από πιστοποίηση ISO27001, ISO14001, ISO9001, PCI-DSS compliance & έχουν τα πλέον πιο αυστηρά κτιριακά standards (NBIS). Όλες οι υποδομές στα κέντρα δεδομένων (datacenters) καλύπτονται με N+1 δηλαδή διπλά συστήματα αυτονομίας. H υπηρεσία έχει εγγυημένη απόδοση (SLA) το οποίο φτάνει στο 99,80% σε μηνιαία βάση.Η απόδοση αυτή μετριέται από την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μέσω του ειδικού συστήματος της ACCESSIT ΕΠΕ και καταγράφεται κάθε ένα (1) λεπτό. Η υπηρεσία παρέχει Antivirus προστασία, προστασία IPS (Intrusion Prevention System) και κεντρικά συστήματα Firewall. H υπηρεσία παρέχει ανωνυμοποίηση & ψευδονυμοποίηση για το σύνολο των δεδομένων σας που τηρούνται.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των κανόνων χειρισμού και λειτουργίας των μονάδων του συστήματος, όπως περιγράφονται στα ψηφιακά εγχειρίδια των κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων της MICROSOFT (EULA)& https://www.microsoft.com/el-gr/servicesagreement/default.aspx , τα σχετικά ψηφιακά εγχειρίδια των λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων της 3CX και όρων χρήσης που δημοσιεύονται https://www.3cx.com/company/terms-and-conditions/ αυτής και σύμφωνα με τις ενδεχόμενες υποδείξεις της ACCESSIT ΕΠΕ.

ΕΥΘΥΝΕΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η ACCESSIT ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη σε κάθε περίπτωση που διαγνωστεί  επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ιούς ή άλλους εξωγενείς και μη παράγοντες στο λειτουργικό σύστημα και οποιαδήποτε χρήση που δεν συνάδει με τις οδηγίες τόσο των κατασκευαστών όσο και με τις τυχούσες τοιαύτες της ACCESSIT ΕΠΕ, σαφώς αποκλείει την κάθε ευθύνη αποκατάστασης της ζημίας. Ο Πελάτης έχει τον μοναδικό κωδικό πλήρης διαχείρισης της υπηρεσίας και δύναται να τον αλλάξει κατ’ επιλογήν του.
Απαγορεύεται ρητώς η χρήση της υπηρεσίας για τα παρακάτω :
1. Μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam email) προς κάθε παραλήπτη που δεν συνάδει με τους διεθνής κανονισμούς αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και βάσει των κανονισμών Ε.Ε.Τ.Τ. Ελλάδος
2. Η χρήση της υπηρεσίας για κακόβουλες πράξεις κατά οικονομικών και λοιπών αδικημάτων μέσω εισβολών σε άλλους εξυπηρετητές ή και τρόπων (hacking) παράνομων πράξεων και παραβίασης ιδιωτικού απορρήτου.
3. Μεταφόρτωση (download-upload) παράνομων ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων χωρίς νόμιμη άδεια.
4. Μεταφόρτωση (download-upload) & εγκατάσταση ιών, δούριων ίππων (virus, trojan, worms) και λοιπών επιβλαβών προγραμμάτων.
5. Απενεργοποίηση των εσωτερικών συστημάτων ασφαλείας όπως windows firewall και antivirus.
6. Την τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος με σκοπό την αλλοίωση του κώδικα ή την υποκλοπή του σειριακού αριθμού ενεργοποίησης.
7. Την αλλαγή των δικτυακών ρυθμίσεων των καρτών σύνδεσης (Ethernet adapters).
8. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ Ελλάδος που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτής www.eett.gr.
Σε περίπτωση που εντοπιστούν τέτοιου είδους πράξεις η υπηρεσία θα διακόπτεται αυτόματα και ύστερα από αξιολόγηση του τεχνικού & νομικού τμήματος της ACCESSIT ΕΠΕ θα ενεργοποιείται πάλι.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η εταιρία παρέχει :
1. Τηλεφωνική και online τεχνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 19:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου Κυριακής και αργιών για την χρήση της υπηρεσίας.
2. Δωρεάν εγγραφή στο portal portal.accessit.gr,  σύστημα διαχείρισης λογαριασμού και απεριόριστη αποστολή αιτημάτων τυχόν προβλημάτων και ερωτήσεων 24x 7  (24ώρο, 7 ημέρες εβδομάδα, 365 έτος).
3. Γνωσιακή βάση μέσω του portal portal.accessit.gr για την επίλυση των συνήθων προβλημάτων επιπέδου χρήστη και λοιπών θεμάτων υποστήριξης.
4. Την Online ενημέρωση μέσω της ενότητας ανακοινώσεων στο portal portal.accessit.gr για τυχόν αναβαθμίσεις-συντηρήσεις των υποδομών της ACCESSIT  ΕΠΕ που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ.
5. Δήλωση εμπιστευτικότητας δεδομένων περί μη διάθεσης αυτών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύονται και θα τηρούνται κατ’ εντολήν του ΠΕΛΑΤΗ. Υπεύθυνος δι’ αυτά είναι αποκλειστικά ο ΠΕΛΑΤΗΣ.
6. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μετά την γνωστοποίηση του διαχειριστικού κωδικού πρόσβασης από το σύστημα δύναται να τον αλλάξει και φέρει πλήρη ευθύνη για τυχόν αλλαγές που προβεί σε αυτό αλλά και για την ασφαλή διατήρησή του.
7. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει πλήρη δικαιώματα στην υπηρεσία του  και μπορεί να δημιουργεί χρήστες & εικονικά τηλέφωνα κατ' επιθυμία του καθώς και να αλλάζει όλες  τις ρυθμίσεις ασφαλείας αυτών και των προγραμμάτων του. Να εγκαθιστά και να προσθέτει λογισμικά κατ’ επιλογήν του. Φέρει πλήρη ευθύνη για όλες τις πράξεις αυτές.
8. Η ACCESSIT ΕΠΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των κατά καιρούς τυχόν εμφανιζομένων βλαβών εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος.
9. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι δεν θα διαθέσει – εγκαταστήσει ουδέποτε και με κανένα τρόπο λογισμικά χωρίς νόμιμη  άδεια χρήσης αλλά και δεν φέρει ευθύνη να ελέγχει και να πιστοποιεί την γνησιότητα των λογισμικών και λοιπών συναφών ειδών του ΠΕΛΑΤΗ που προϋπάρχουν και είναι εγκατεστημένα. Αποκλειστική ευθύνη φέρει μόνον ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την τήρηση των νομίμων λογισμικών βάσει νόμου.
10. Η ACCESSIT ΕΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την απώλεια δεδομένων ή προγραμμάτων που ευρίσκονται σε σκληρούς δίσκους και πάσης φύσεως οπτικά-μαγνητικά μέσα, από οποιονδήποτε λόγω.  Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να αξιοποιεί και να ελέγχει την ορθότητα των δεδομένων του.
11. Σε περίπτωση βλάβης από κακή χρήση του ΠΕΛΑΤΗ που δεν συνάδει με τις εντολές του τεχνικού τμήματος της ACCESSIT ΕΠΕ ή των κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων δεν καλύπτεται από την υποστήριξη και κατά περίπτωση θα χρεώνεται βάσει τιμοκαταλόγου της για κάθε αποκατάσταση αυτής. Το κόστος αυτό πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη για το οποίο θα ενημερώνεται προ επισκευής.
12. Η ACCESSIT ΕΠΕ δεν ευθύνεται για καμία ζημία αποθετική ή μη κατά την διάρκεια της υπηρεσίας και ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν μπορεί να αξιώσει ευθύνες οποιουδήποτε τύπου ή αποζημιώσεις από την ACCESSIT.
13. Η ACCESSIT ΕΠΕ παρέχει την παρακάτω συντήρηση :

Περιλαμβάνονται οι κάτωθι υπηρεσίες – εργασίες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 19:00

 1. Εκκίνηση, επανεκκίνηση και προσωρινή διακοπή λειτουργίας εικονικού server & 3CX εφαρμογής.
 2. Αλλαγή πόρων με αναβάθμιση ή υποβάθμιση. (CPU, RAM, HARD DISKS, NETWORK).
 3. 24x7 εποπτεία και έλεγχος καλής λειτουργίας, απόδοσης.
 4. Επαναφορά κωδικού διαχειριστή, Administrator Password (με αίτημα υποστήριξης)

Λοιπές εργασίες παραμετροποίησης χρεώνονται βάσει κόστους εκτίμησης εργασιών με αίτημα υποστήριξης στο portal.accessit.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να δηλώνει τα απαραίτητα φορολογικά και προσωπικά του στοιχεία όπως προβλέπονται από τον νόμο κατά την εγγραφή του στο portal της υπηρεσίας (portal.accessit.gr).
2. To email που δηλώνει ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να είναι σωστό και έγκυρο διότι μέσα από αυτό θα γίνεται η ενημέρωση του για πάσης φύσεως ενέργειες  περιλαμβανομένου και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει τα προσωπικά-φορολογικά του στοιχεία εάν αυτά έχουν αλλάξει μέσα στο portal της υπηρεσίας portal.accessit.gr εντός 15 ημερών.
4. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ βάσει του νόμου περί προσωπικών δεδομένων  ν.4624/2019, ΕΕ 2016/679 για την χρήση της υπηρεσίας αλλά και ενημέρωσης του γι' αυτήν. Υπεύθυνος επεξεργασίας ACCESSIT ΕΠΕ.
5. Μέσω αιτήματος στο portal.accessit.gr στην κατηγορία GDPR & προσωπικά δεδομένα μπορεί να απευθυνθεί το υποκείμενο των δεδομένων για ερωτήσεις σχετικά με αυτά αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον κανονισμό .
6. Η ACCESSIT ΕΠΕ δηλώνει πως δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύεται στην υπηρεσία, δύναται όμως από εσάς για λόγους υποστήριξης και εξυπηρέτησης να μας παρέχετε πρόσβαση μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης. (πχ teamviewer).
7. Εφαρμογή της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας που δημοσιεύεται στο παρόν και στο https://www.accessit.gr/politiki-aporritou-gr

ΙΣΧΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η ισχύς της υπηρεσίας είναι μηνιαία (κατ’ επιλογήν ΠΕΛΑΤΗ τρίμηνο, εξάμηνο ή δωδεκάμηνο) και ανανεώνετε αυτόματα κάθε μήνα με την προπληρωμή του εκάστοτε προτιμολογίου που εκδίδετε από το portal.accessit.gr αυτοματοποιημένα. Κατόπιν της πληρωμής ο ΠΕΛΑΤΗΣ λαμβάνει το νόμιμο παραστατικό.
Δέκα τέσσερις ημέρες προ λήξεως ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα λαμβάνει ενημερωτικό email ανανέωσης της υπηρεσίας στο email που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν εξοφλεί ως την ημερομηνία ανανέωσης τότε η υπηρεσία συνεχίζει να λειτουργεί σε περίοδο χάριτος 15 ημερών. Σε αυτήν την περίοδο θα λάβει τρεις ειδοποιήσεις με ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης για το ανεξόφλητο υπόλοιπο. Την 16η ημέρα εάν δεν έχει τακτοποιηθεί η πληρωμή του εκάστοτε προτιμολογίου τότε η υπηρεσία αναστέλλεται προσωρινά και αποστέλλεται μήνυμα αναστολής της υπηρεσίας. Μετά την πάροδο επιπλέον 14 ημερών (σύνολο 30 ημέρων) και χωρίς άλλη προειδοποίηση η υπηρεσία τερματίζεται οριστικά . Τα αρχεία διατηρούνται για έναν ημερολογιακό τρέχον μήνα και η υπηρεσία του ΠΕΛΑΤΗ διαγράφεται οριστικά. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δύναται εντός 30 ημερών από την διαγραφή της υπηρεσίας του να ζητήσει την παραλαβή των αρχείων του από το backup που τηρείται με ψηφιακό μέσο ή μέσω internet όπως ftp πρόσβαση. Ενδεχόμενο κόστος αποστολής των αρχείων σε ψηφιακά ή μαγνητικά μέσα βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Μετά και την πάροδο των 30 ημερών όλα τα δεδομένα του διαγράφονται οριστικά από τις υπηρεσίες  της ACCESSIT ΕΠΕ χωρίς καμία δυνατότητα ανάκτησης αυτών.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η αναβάθμιση της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ γίνεται κατ’ επιλογήν του και δύναται να αυξηθούν τα παρακάτω :
1. Αποθηκευτικός χώρος δίσκου HDD (Ανά 25GB/HDD)
Γίνεται με τους παρακάτω τρόπους :
1. Μέσω αιτήματος υποστήριξης από το portal.accessit.gr
2. Μέσω αποστολής φαξ με σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.
3. Μέσω συστημένης επιστολής με σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.
Η αναβάθμιση γίνεται αυτοματοποιημένα,  αναπροσαρμόζει το μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ. Μετά την αναβάθμιση υπάρχει η δυνατότητα υποβάθμισης της υπηρεσίας με μείωση του αποθηκευτικού χώρου δίσκου.

 

 

6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Web hosting business

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η ACCESSIT ΕΠΕ αναλαμβάνει να παρέχει με την χρήση της τεχνολογίας Virtualization, μοιραζόμενη υπολογιστική ισχύ για φιλοξενία τομέων (domain names) και ιστοσελίδες (websites) σε εικονικές μηχανές (virtual machines servers) με υπολογιστική ισχύς (Vcpu), μνήμη (Ram), αποθηκευτικό χώρο δεδομένων (HDD), λειτουργικό σύστημα (OS), ίντερνετ πρόσβαση & υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας στον ΠΕΛΑΤΗ σε επίπεδο λογισμικού υπολογιστών, λειτουργικών συστημάτων, και ελέγχων αυτών καθώς και την αδιάλειπτη λειτουργία αυτών στο μέτρο που είναι δυνατό. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω τρίτων συνεργατών αποκλειστικά εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους νόμιμα γι’ αυτόν τον σκοπό-κέντρα δεδομένων (Datacenters). Τα κέντρα δεδομένων (datacenters) στα οποία φυλάσσονται τα δεδομένα σας βρίσκονται στην Ελλάδα & καλύπτονται από πιστοποίηση ISO27001, ISO14001, ISO9001, PCI-DSS compliance & έχουν τα πλέον πιο αυστηρά κτιριακά standards (NBIS). Όλες οι υποδομές στα κέντρα δεδομένων (datacenters) καλύπτονται με N+1 δηλαδή διπλά συστήματα αυτονομίας. H υπηρεσία έχει εγγυημένη απόδοση (SLA) το οποίο φτάνει στο 99,80% σε μηνιαία βάση. Η απόδοση αυτή μετριέται από την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μέσω του ειδικού συστήματος της ACCESSIT ΕΠΕ και καταγράφεται κάθε ένα (1) λεπτό. Η υπηρεσία παρέχει Antivirus προστασία, AntiSpam προστασία, IPS (Intrusion Prevention System) και κεντρικά συστήματα Firewall. H υπηρεσία παρέχει ανωνυμοποίηση & ψευδονυμοποίηση για το σύνολο των δεδομένων σας που τηρούνται.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των κανόνων χειρισμού και λειτουργίας των μονάδων του συστήματος, όπως περιγράφονται στα ψηφιακά εγχειρίδια των κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων της MICROSOFT (EULA), CentOS, CPANEL & Plesk και όλων των εκάστοτε εφαρμογών που θα εγκατασταθούν σε αυτήν. τα σχετικά ψηφιακά εγχειρίδια των λειτουργικών συστημάτων αυτής και σύμφωνα με τις ενδεχόμενες υποδείξεις της ACCESSIT ΕΠΕ.

ΕΥΘΥΝΕΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η ACCESSIT ΕΠΕ είναι υπεύθυνη να διατηρεί τους servers της σε υψηλά επίπεδα ασφάλειας ενημερώνοντας το πυρήνα του λειτουργικού συστήματος (OS) των servers με νέες εκδόσεις. Ο Πελάτης έχει υποχρέωση , να ενημερώνει και να αναβαθμίζει τον κώδικα που χρησιμοποιεί για τις ιστοσελίδες του, ώστε να είναι συμβατός με τους servers της Εταιρίας για την επίτευξη της ασφάλειας του.
Η ACCESSIT ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη σε κάθε περίπτωση που διαγνωστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ιούς ή άλλους εξωγενείς και μη παράγοντες στο λειτουργικό σύστημα και οποιαδήποτε χρήση που δεν συνάδει με τις οδηγίες τόσο των κατασκευαστών όσο και με τις τυχούσες τοιαύτες της ACCESSIT ΕΠΕ, σαφώς αποκλείει την κάθε ευθύνη αποκατάστασης της ζημίας. Ο Πελάτης έχει τον μοναδικό κωδικό πλήρης διαχείρισης της υπηρεσίας και δύναται να τον αλλάξει κατ’ επιλογήν του.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των υποδομών της και servers της. Συγκεκριμένα δεν εγγυάται για την αξιοπιστία των πληροφοριών ή την φερεγγυότητα σε προσωπικό ή εμπορικό επίπεδο όσων πελατών χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στους συναλλασσόμενους  από  οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ' αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών ή οποιασδήποτε αποθετικής ή μη ζημίας.
   
Απαγορεύεται ρητώς η χρήση της υπηρεσίας για τα παρακάτω :
1. Μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam email) προς κάθε παραλήπτη που δεν συνάδει με τους διεθνής κανονισμούς αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και βάσει των κανονισμών Ε.Ε.Τ.Τ. Ελλάδος.
2. Η χρήση της υπηρεσίας για κακόβουλες πράξεις κατά οικονομικών και λοιπών αδικημάτων μέσω εισβολών σε άλλους εξυπηρετητές ή και τρόπων (hacking) παράνομων πράξεων και παραβίασης ιδιωτικού απορρήτου.
3. Μεταφόρτωση (download-upload) παράνομων ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων χωρίς νόμιμη άδεια.
4. Μεταφόρτωση (download-upload) & εγκατάσταση ιών, δούριων ίππων (virus, trojan, worms) και λοιπών επιβλαβών προγραμμάτων.
5. Απενεργοποίηση των εσωτερικών συστημάτων ασφαλείας όπως windows firewall και antivirus.
6. Οποιαδήποτε μέθοδο ή τρόπο  παραβίασης ή προτροπής παραβίασης όπως port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing και αντίστοιχων λοιπών.
7. Την τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος με σκοπό την αλλοίωση του κώδικα ή την υποκλοπή του σειριακού αριθμού ενεργοποίησης ή την σκόπιμη δολιοφθορά για την επίτευξη παρανόμου σκοπού.
8. Την αλλαγή των δικτυακών ρυθμίσεων των καρτών σύνδεσης (Ethernet adapters).
9. Η Εταιρία δηλώνει ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση chatrooms, irc bot  καθώς και η εκτέλεση προγραμμάτων proxy, banner exchange file sharing, peer-to-peer λόγω της υπερφόρτωσης που προκαλούν οι παραπάνω εφαρμογές στους εικονικούς servers.
10. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει αρχεία πελατών χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους και χωρίς  καμία υποχρέωση επαναφοράς των αρχείων αυτών από το backup μας αν διαπιστώσει επιβλαβές λογισμικό όπως ιούς, κρυπτογραφικούς μηχανισμούς ή αντίστοιχο κακόβουλο λογισμικό.
11. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης ή και διαγραφής μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU όπως η εκτέλεση αυτόνομων processes, web spider ή Indexer, bit torrent για παράνομη διακίνηση αρχείων, file-sharing, peer-to-peer, gaming servers, mail server, streaming site.
12. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ Ελλάδος που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτής www.eett.gr .
Σε περίπτωση που εντοπιστούν τέτοιου είδους πράξεις η υπηρεσία θα διακόπτεται αυτόματα και ύστερα από αξιολόγηση του τεχνικού & νομικού τμήματος της ACCESSIT ΕΠΕ θα ενεργοποιείται πάλι.
 

Χρήση της πλατφόρμας εφαρμογών ανοικτού κώδικα
Η ACCESSIT ΕΠΕ διευκρινίζει  ότι δεν φέρει ευθύνη για την ομαλή λειτουργία  των προεγκατεστημένων δωρεάν scripts που είναι έτοιμα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών και συγκεκριμένα της πλατφόρμας softaculous. Παρ’όλα στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης η ACCESSIT ΕΠΕ παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος  προκύψει από την χρήση των εν λόγω scripts αλλά δεν εγγυάται και την επίλυσή τους καθώς δεν αποτελούν δικά της προϊόντα. Ο Πελάτης οφείλει εφόσον έχει εγκαταστήσει script τρίτων να τα ελέγχει τακτικά και να τα αναβαθμίζει με την εφαρμογή των πρόσφατων εκδόσεών τους  μόλις αυτές είναι διαθέσιμες. Σε αντίθετη περίπτωση και αν το σύστημά μας ανιχνεύσει domains με κενά ασφαλείας επέρχεται αυτόματη απενεργοποίηση της φιλοξενίας και ενημερώνεται ο Πελάτης για να προβεί στις απαιτούμενες αναβαθμίσεις για να κλείσουν τα κενά ασφαλείας. Εάν ο Πελάτης δεν δύναται να αναλάβει την αναβάθμιση μπορεί να το αναθέσει στην ACCESSIT ΕΠΕ στο μέτρο που είναι δυνατό, καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο που θα επιζητηθεί ως εργασία.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η ACCESSIT ΕΠΕ παρέχει :
1. Τηλεφωνική και online τεχνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 19:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου Κυριακής και αργιών για την χρήση της υπηρεσίας.
2. Δωρεάν εγγραφή στο portal portal.accessit.gr,  σύστημα διαχείρισης λογαριασμού και απεριόριστη αποστολή αιτημάτων τυχόν προβλημάτων και ερωτήσεων 24x 7  (24ώρο, 7 ημέρες εβδομάδα, 365 έτος).
3. Γνωσιακή βάση μέσω του portal portal.accessit.gr για την επίλυση των συνήθων προβλημάτων επιπέδου χρήστη και λοιπών θεμάτων υποστήριξης.
4. Την Online ενημέρωση μέσω της ενότητας ανακοινώσεων στο portal portal.accessit.gr για τυχόν αναβαθμίσεις-συντηρήσεις των υποδομών της ACCESSIT  ΕΠΕ που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ.
5. Δήλωση εμπιστευτικότητας δεδομένων περί μη διάθεσης αυτών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύονται και θα τηρούνται κατ’ εντολήν του ΠΕΛΑΤΗ. Υπεύθυνος δι’ αυτά είναι αποκλειστικά ο ΠΕΛΑΤΗΣ.
6. Έλεγχο λειτουργίας και καλής απόδοσης των συστημάτων κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ώστε να εξασφαλίζετε η ομαλή λειτουργία αυτών.
7. Υποστήριξη για την υπηρεσία Hosting σε ότι αφορά την καθοδήγηση στην διαχείριση cPanel.
8. 24x7 εποπτεία και έλεγχος καλής λειτουργίας, απόδοσης.
9. Επαναφορά κωδικού διαχειριστή, Administrator Password (με αίτημα υποστήριξης)
10. Έλεγχος καλής λειτουργίας, επάρκειας πόρων χώρου δίσκου.
11. Ανάκτηση αρχείων από backup ή ολική επαναφορά (με αίτημα υποστήριξης).
12. Δημιουργία χρηστών ftp, e-mail, διαγραφή χρηστών αλλαγή κωδικών (με αίτημα υποστήριξης).
13. Διαδικασίες αναβάθμισης ή υποβάθμισης υπηρεσίας Hosting.
14. Επτά (7) ημερήσια backup του Hosting account
15. Προστασία του Hosting account με Antivirus, antispam, Firewall
16. Αναγκαίες ρυθμίσεις-αναβαθμίσεις-ενημερώσεις των λειτουργικών συστημάτων από τους κατασκευαστές αυτών (πχ Microsoft, cpanel κλπ).
17. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μετά την γνωστοποίηση του διαχειριστικού κωδικού πρόσβασης από το σύστημα δύναται να τον αλλάξει και φέρει πλήρη ευθύνη για τυχόν αλλαγές που προβεί σε αυτό αλλά και για την ασφαλή διατήρησή του.

18. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει πλήρη δικαιώματα στην υπηρεσία του  και μπορεί να δημιουργεί χρήστες κατ' επιθυμία του καθώς και να αλλάζει όλες  τις ρυθμίσεις ασφαλείας αυτών και των προγραμμάτων του. Να εγκαθιστά και να προσθέτει λογισμικά κατ’ επιλογήν του και φέρει πλήρη ευθύνη για όλες τις πράξεις αυτές.
19. Η ACCESSIT ΕΠΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των κατά καιρούς τυχόν εμφανιζομένων βλαβών εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος.
20. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι δεν θα διαθέσει – εγκαταστήσει ουδέποτε και με κανένα τρόπο λογισμικά χωρίς νόμιμη  άδεια χρήσης αλλά και δεν φέρει ευθύνη να ελέγχει και να πιστοποιεί την γνησιότητα των λογισμικών και λοιπών συναφών ειδών του ΠΕΛΑΤΗ που προϋπάρχουν και είναι εγκατεστημένα. Αποκλειστική ευθύνη φέρει μόνον ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την τήρηση των νομίμων λογισμικών βάσει νόμου.
21. Η ACCESSIT ΕΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την απώλεια δεδομένων ή προγραμμάτων που ευρίσκονται σε σκληρούς δίσκους και πάσης φύσεως οπτικά-μαγνητικά μέσα, από οποιονδήποτε λόγω.  Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να αξιοποιεί και να ελέγχει την ορθότητα των δεδομένων του.
22. Σε περίπτωση βλάβης από κακή χρήση του ΠΕΛΑΤΗ που δεν συνάδει με τις εντολές του τεχνικού τμήματος της ACCESSIT ΕΠΕ ή των κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων δεν καλύπτεται από την υποστήριξη και κατά περίπτωση θα χρεώνεται βάσει τιμοκαταλόγου της για κάθε αποκατάσταση αυτής. Το κόστος αυτό πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη για το οποίο θα ενημερώνεται προ επισκευής.
23. Η ACCESSIT ΕΠΕ δεν ευθύνεται για καμία ζημία αποθετική ή μη κατά την διάρκεια της υπηρεσίας και ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν μπορεί να αξιώσει ευθύνες οποιουδήποτε τύπου ή αποζημιώσεις από την ACCESSIT ΕΠΕ.
Οτιδήποτε άλλο θελήσει ο πελάτης χρεώνεται με χρονοχρέωση ή ειδική συμφωνία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να δηλώνει τα απαραίτητα φορολογικά και προσωπικά του στοιχεία όπως προβλέπονται από τον νόμο κατά την εγγραφή του στο portal της υπηρεσίας https://portal.accessit.gr.
2. To email που δηλώνει ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να είναι σωστό και έγκυρο διότι μέσα από αυτό θα γίνεται η ενημέρωση του για πάσης φύσεως ενέργειες  περιλαμβανομένου και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει τα προσωπικά-φορολογικά του στοιχεία εάν αυτά έχουν αλλάξει μέσα στο portal της υπηρεσίας https://portal.accessit.gr εντός 15 ημερών.
4. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ βάσει του νόμου περί προσωπικών δεδομένων  ν.4624/2019, ΕΕ 2016/679 για την χρήση της υπηρεσίας αλλά και ενημέρωσης του γι' αυτήν. Υπεύθυνος επεξεργασίας ACCESSIT ΕΠΕ.
5. Μέσω αιτήματος στο portal https://portal.accessit.gr στην κατηγορία GDPR & προσωπικά δεδομένα μπορεί να απευθυνθεί το υποκείμενο των δεδομένων για ερωτήσεις σχετικά με αυτά αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον κανονισμό .
6. Η ACCESSIT ΕΠΕ δηλώνει πως δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύεται στην υπηρεσία, δύναται όμως από εσάς για λόγους υποστήριξης και εξυπηρέτησης να μας παρέχετε πρόσβαση μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης. (πχ teamviewer).
7. Εφαρμογή της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας που δημοσιεύεται στο παρόν και στο https://www.accessit.gr/politiki-aporritou-gr

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η αναβάθμιση της εκάστοτε υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ γίνεται κατ’ επιλογήν του με :
1. Επιλέγοντας επιπλέον υπηρεσία ή νέο πακέτο μέσα από το portal.accessit.gr
2. Μέσω αιτήματος υποστήριξης από το portal.accessit.gr
3. Μέσω αποστολής φαξ με σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου.
4. Μέσω συστημένης επιστολής με σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.
Η αναβάθμιση γίνεται αυτοματοποιημένα,  αναπροσαρμόζει το μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ. Μετά την αναβάθμιση υπάρχει η δυνατότητα υποβάθμισης της υπηρεσίας με εξαίρεση τον αποθηκευτικό χώρο δίσκου.

 

7. Εκχώρηση Domain Name

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
H ACCESSIT ΕΠΕ καταχωρεί ονόματα χώρου (domain names) υπό την ιδιότητα του επίσημου καταχωρητή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Τ) και ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Πελάτη και του μητρώου της Ε.Ε.Τ.Τ ή οποιασδήποτε άλλης εταιρίας/οργανισμού εκτός Ελλάδος, που δρα ως επίσημος καταχωρητής ή είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της κεντρικής βάσης δεδομένων. Η Εταιρία δεν έχει καμία επίδραση στη διανομή των ονομάτων χώρου (domain names).

ΕΥΘΥΝΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. Ο πελάτης και μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου (domain names) οφείλει να διαβάσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρησης του εκάστοτε μητρώου ή και συνεργαζόμενων εταιριών/οργανισμών εκτός Ελλάδος, για τις καταλήξεις (TLDs) των ονομάτων χώρου (domain names)  που επιλέγει, καθώς και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις αυτών. Με την κατοχύρωση ονομάτων χώρου (domain names) μέσω της ACCESSIT ΕΠΕ, ο Πελάτης βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το εκάστοτε μητρώο ή / και τις συνεργαζόμενες εταιρίες, για τη διαχείριση και την εκχώρηση των TLDs. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που παρέχει στην Εταιρία είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν παραβιάζει, εν γνώσει του, δικαιώματα τρίτων.
Στη διεύθυνση http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm αναφέρονται λοιπά κανονιστικά κείμενα.

Όροι και προϋποθέσεις .GR
Όροι και προϋποθέσεις .EU
Όροι και προϋποθέσεις .ORG
Όροι και προϋποθέσεις.INFO
Όροι και προϋποθέσεις .BIZ, .COM, .NET, .NAME, .PRO
Όροι και προϋποθέσεις .UK
Όροι και προϋποθέσεις ICANN για gTLD
Όροι και προϋποθέσεις ONLINENIC για gTLDs

2. Ο Πελάτης επιπλέον αποδέχεται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις καταχωρούμενου όπως εμφανίζονται στο επίσημο site της ICANN .
3. Ενημερωτικά, όλα τα μητρώα που ακολουθούν την πολιτική της ICANN αναφέρονται εδώ.
4. Η Εταιρία ολοκληρώνει την κατοχύρωση για έναν Πελάτη μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής του. Οι κατοχυρώσεις πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο για ηλεκτρονικές πληρωμές, ενώ για εμβάσματα και πληρωμές μέσω τράπεζας η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά από επιβεβαίωση της κατάθεσης από το λογιστήριο. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια, πριν ή μετά της εξόφλησης της παραγγελίας του Πελάτη, το domain name που έχει επιλέξει, έχει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Πελάτης μπορεί είτε να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο domain, είτε να αιτηθεί την επιστροφή του ποσού.
5. Συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανανέωσης  ονομάτων χώρου. Ορισμένα TLDs πρέπει να ανανεώνονται συγκεκριμένες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης.
6. Συγκεκριμένες προϋποθέσεις ακύρωσης . Συναλλαγές οι οποίες αφορούν ονόματα χώρου (domain names) (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ανανέωση, αλλαγή ιδιοκτήτη, αλλαγή καταχωρητή κ.λπ.) θεωρούνται εκτελεσμένες με την επιβεβαίωση της πληρωμής, από το λογιστήριο της Εταιρείας. Από το χρονικό σημείο αυτό και μετά η συναλλαγή θεωρείται οριστική και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι απώλεσε το δικαίωμα υπαναχώρησης και της επιστροφής των χρημάτων, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Εξαίρεση υπάρχει για τις νέες κατοχυρώσεις σε ονόματα χώρου με καταλήξεις .gr και .ελ. Για τις κατοχυρώσεις αυτές και μόνο, ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων για το αποκλειστικό διάστημα των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την αρχική επιβεβαίωση πληρωμής. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για την έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ώστε να εκτελεστεί με επιτυχία εντός της προθεσμίας και οφείλει να ακολουθήσει την ακόλουθη διαδικασία. Αποστολή γραπτού αιτήματος (μέσω email) στην εταιρεία και β. τηλεφωνική επιβεβαίωση με την Εταιρία για το αίτημα του για υπαναχώρηση. Με το πέρας των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι απώλεσε το δικαίωμα υπαναχώρησης και ότι δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.
Αν κατά την παραγγελία κατοχύρωσης ονόματος χώρου (domain name) o Πελάτης απέκτησε δωρεάν κάποιο άλλο όνομα χώρου (domain name) ή άλλη συνδυασμένη υπηρεσία προσφοράς για την οποία δεν ισχύει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, τότε από το ποσό που επιστρέφεται στον Πελάτη αφαιρείται η τιμή του προϊόντος προσφοράς κατοχύρωσης, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ισχύει τη δεδομένη στιγμή στο site της Εταιρίας. Αν το όνομα χώρου (domain name) ακυρωθεί εντός προθεσμίας, τα χρήματα της κατοχύρωσης επιστρέφονται σε μορφή πιστωτικού υπολοίπου στο λογαριασμό του ίδιου Πελάτη και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε επόμενη κατοχύρωση. Η Εταιρία αποστέλλει στον Πελάτη ενημερωτικό email για να προβεί σε νέα κατοχύρωση του ονόματος χώρου (domain name) ακολουθώντας τις οδηγίες του συμβούλου.  Σε περίπτωση κατοχύρωσης ονόματος χώρου (domain name) τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, ο Πελάτης φέρει την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο κοινόχρηστο όνομα χώρου (domain name) που συνθέτει το μη μεταβλητό πεδίο. Αν το μεταβλητό πεδίο ονόματος χώρου (domain name) δεύτερου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στη λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ του κανονισμού), ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
7. Σε περίπτωση καταχώρησης ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη .gov.gr ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι κυβερνητικός οργανισμός.
Ειδικοί όροι για τα .GR domain name
8. Ο Πελάτης συμφωνεί να μην προχωράει σε επανειλημμένες ανεξόφλητες παραγγελίες κατοχύρωσης του ίδιου .GR ονόματος χώρου (domain name) δεσμεύοντας έτσι το συγκεκριμένο ονόματος χώρου (domain name) μέσω του μητρώου. Σε περιπτώσεις τέτοιες θα διακόπτεται ο λογαριασμός του στο portal.accessit.gr.
9. Ο Πελάτης οφείλει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον παλιό καταχωρητή, όσον αφορά στο όνομα χώρου (domain name) για το οποίο κάνει αίτηση αλλαγής καταχωρητή.
10. Ο Πελάτης δεσμεύεται ότι κάθε νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης ονόματος χώρου (Domain Name) της δήλωσης μεταφοράς δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο όνομα χώρου (Domain name), ή για άλλο όνομα χώρου (Domain Name) που έχει κατατεθεί προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.
11. Όταν ένα όνομα χώρου (domain name) λήξει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, μπαίνει σε περίοδο "καραντίνας" κατά την οποία μόνο ο υφιστάμενος ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα ανανέωσής του. Ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για τη διάρκεια καραντίνας ενός ονόματος χώρου (domain name) από τη σελίδα portal.accessit.gr, ή μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Εταιρίας. Εάν δεν υφίσταται περίοδος καραντίνας το όνομα χώρου (domain name) είτε περνάει απευθείας σε περίοδο redemption (12), είτε διαγράφεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του εκάστοτε μητρώου.
12. Domain Redemption
Με το πέρας της περιόδου καραντίνας, ή απευθείας μετά τη λήξη του ονόματος χώρου (domain name) και εφόσον δεν υφίσταται περίοδος καραντίνας, το όνομα χώρου (domain name) διαγράφεται και εισέρχεται σε κατάσταση "redemption" η οποία διαρκεί περίπου 40 ημέρες. Ο Πελάτης οφείλει και μπορεί να ενημερωθεί για τη διάρκεια "redemption" ενός ονόματος χώρου (domain name) μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Υποστήριξης της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ανανέωση ενός ονόματος χώρου (domain name) από redemption, οπότε συνίσταται στον Πελάτη να ανανεώνει εγκαίρως το όνομα χώρου (domain name) του, πριν την ημερομηνία λήξης του.

13. Διαγραφή και ανάκτηση ονόματος χώρου (Restore Domain)
Ένα όνομα χώρου (domain name) μπορεί να διαγραφεί για άλλους λόγους πέρα από τη λήξη του, όπως π.χ. γιατί καταχωρήθηκαν λάθος στοιχεία ιδιοκτήτη ή γιατί δεν επιβεβαιώθηκαν στον Καταχωρητή τα στοιχείων WHOIS / ιδιοκτήτη εντός 10 ημερών. Με το πέρας των 10 ημερών και στην περίπτωση μη αποστολής των απαραίτητων στοιχείων εμπρόθεσμα, ο Καταχωρητής έχει το δικαίωμα να διαγράψει το όνομα χώρου (domain name). Σε αυτή την περίπτωση το όνομα χώρου (domain name) μπαίνει σε κατάσταση Registrar Hold (ή Client Hold), παύει η λειτουργία του και δεν μπορεί να μεταφερθεί έως ότου ο καταχωρούμενος αποστείλει ακριβή και ενημερωμένα WHOIS στοιχεία.Ο ιδιοκτήτης του ονόματος χώρου (domain name) θα πρέπει να αποστείλει επίσημα έγγραφα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των στοιχείων του (π.χ. ταυτότητα ή διαβατήριο), ώστε να επαναφέρει (restore) ο Καταχωρητής ένα όνομα χώρου (domain name). Ειδικότερα, στις περιπτώσεις παράνομης ή μη επιτρεπτής δραστηριότητας, ο Καταχωρητής διατηρεί το δικαίωμα να παύσει τη λειτουργία (Registrar Hold ή Client Hold) και να προχωρήσει σε διαγραφή ενός όνομα χώρου (domain name) ακόμα και μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων ιδιοκτήτη.

14. Μεταφορά ονόματος χώρου (domain name)
Η Εταιρία, ως πιστοποιημένος καταχωρητής από την ICANN, παρέχει τις νέες κατοχυρώσεις των TLDs, όπως .COM, .NET, .BIZ κ.α. απευθείας χωρίς μεσολάβηση τρίτης εταιρίας ή συνεργάτη. Για τα ήδη κατοχυρωμένα domain names η μεταφορά πραγματοποιείται αυτόματα κατά την επόμενη ανανέωση τους. Η μεταφορά ολοκληρώνεται εντός 5 (ή 10) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας ανανέωσης του domain name και στη συνέχεια ολοκληρώνεται και η ανανέωση. Προσοχή: Ο Πελάτης ενδέχεται να λάβει ένα email απευθείας από την ICANN, στο οποίο θα του ζητηθεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του, μέσω ενός link, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά και η ανανέωση. Κατά το διάστημα των 5 (ή 10) ημερών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή των nameservers. Αλλαγή καταχωρητή στο domain name θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά, 60 ημέρες μετά από την ανανέωσή του. Όπως ορίζεται στην Πολιτική Μεταφοράς της ICANN, ο ιδιοκτήτης του domain name εξουσιοδοτεί ρητά την Εταιρία, ή τους συνεργάτες της Εταιρίας όπου κρίνεται απαραίτητο, να ενεργούν ως “δesignated agent" ώστε να εγκρίνουν την αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη για λογαριασμό του.

15. Ανανέωση domain names που έχουν λήξει
Η Εταιρία δηλώνει ότι όσον αφορά την ανανέωση domain names που έχουν λήξει ισχύουν τα εξής: Τα .gr μπορούν να ανανεωθούν από τον κάτοχό τους έως και 15 ημέρες από την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης τους στην τιμή που ορίζει ο τρέχοντας τιμοκατάλογος. Ένα όνομα με κατάληξη.gr μπορεί να ανανεωθεί μέσω του Καταχωρητή ACCESSIT ΕΠΕ ακόμη και αν το όνομα βρισκόταν έως και τη λήξη του σε άλλο Καταχωρητή, αρκεί να γνωρίζει τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain name.
Tα .com, .net, .org, .biz, .info κλπ domain names, μετά τη λήξη τους,  περνούν σε κατάσταση λήξης κατοχύρωσης / κράτησης για διάστημα 1-45 ημερών (χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό και υποχρεωτικό) και μπορούν να ανανεωθούν στην κανονική τιμή, που ορίζει ο τρέχων τιμοκατάλογος.
Τα .eu domain names αν περάσει η ημερομηνία λήξης τους και δεν ανανεωθούν από τον κάτοχό τους, μπαίνουν αυτόματα σε κατάσταση δέσμευσης  και μπορούν να ανανεωθούν με προσαυξημένο κόστος σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο.
Η Εταιρία συνεργάζεται με τον καταχωρητή Online NIC για την καταχώρηση domain names με διεθνείς καταλήξεις (.com, .net, .org). Ο καταχωρητής Online NIC μπορεί ανά πάσα στιγμή μετά τη λήξη του ονόματος να δεσμεύσει και να πωλήσει το domain name σε οποιονδήποτε τρίτο ενδιαφερόμενο ακυρώνοντας οποιαδήποτε άλλη προαναφερόμενη διαδικασία. Ο μόνος τρόπος να κρατήσετε το .com, .net, .org, .biz, .info κλπ domain name σας, είναι να το ανανεώσετε ΕΓΚΑΙΡΩΣ και πριν τη λήξη του.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η εταιρία παρέχει :
1. Τηλεφωνική και online τεχνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 19:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου Κυριακής και αργιών για την χρήση της υπηρεσίας.
2. Δωρεάν εγγραφή στο portal portal.accessit.gr,  σύστημα διαχείρισης λογαριασμού και απεριόριστη αποστολή αιτημάτων τυχόν προβλημάτων και ερωτήσεων 24x 7  (24ώρο, 7 ημέρες εβδομάδα, 365 έτος).
3. Γνωσιακή βάση μέσω του portal.accessit.gr για την επίλυση των συνήθων προβλημάτων επιπέδου χρήστη και λοιπών θεμάτων υποστήριξης.
4. Την Online ενημέρωση μέσω της ενότητας ανακοινώσεων στο portal portal.accessit.gr για τυχόν αναβαθμίσεις-συντηρήσεις των υποδομών της ACCESSIT  ΕΠΕ που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ.
5. Δήλωση εμπιστευτικότητας δεδομένων περί μη διάθεσης αυτών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύονται και θα τηρούνται κατ’ εντολήν του ΠΕΛΑΤΗ. Υπεύθυνος δι’ αυτά είναι αποκλειστικά ο ΠΕΛΑΤΗΣ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να δηλώνει τα απαραίτητα φορολογικά και προσωπικά του στοιχεία όπως προβλέπονται από τον νόμο κατά την εγγραφή του στο portal της υπηρεσίας (portal.accessit.gr).
2. To email που δηλώνει ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να είναι σωστό και έγκυρο διότι μέσα από αυτό θα γίνεται η ενημέρωση του για πάσης φύσεως ενέργειες  περιλαμβανομένου και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει τα προσωπικά-φορολογικά του στοιχεία εάν αυτά έχουν αλλάξει μέσα στο portal της υπηρεσίας (portal.accessit.gr) εντός 15 ημερών.
4. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ βάσει του νόμου περί προσωπικών δεδομένων  ν.4624/2019, ΕΕ 2016/679 για την χρήση της υπηρεσίας αλλά και ενημέρωσης του γι' αυτήν. Υπεύθυνος επεξεργασίας ACCESSIT ΕΠΕ.
5. Μέσω αιτήματος στο portal https://portal.accessit.gr στην κατηγορία GDPR & προσωπικά δεδομένα μπορεί να απευθυνθεί για ερωτήσεις σχετικά με αυτά αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον κανονισμό.
6. Εφαρμογή της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας που δημοσιεύεται στο παρόν και στο https://www.accessit.gr/politiki-aporritou-gr

 

8. LONGEVITER MWaaS CLOUD CRM

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η ACCESSIT ΕΠΕ αναλαμβάνει να παρέχει με την χρήση της τεχνολογίας Software as a Service (SaaS), την εφαρμογή CLOUD CRM LONGEVITER σε περιβάλλον αποθηκευτικού σύννεφου (cloud).Η υπηρεσία παρέχεται μέσω τρίτων συνεργατών αποκλειστικά εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους νόμιμα γι’ αυτόν τον σκοπό-κέντρα δεδομένων (Datacenters). Τα κέντρα δεδομένων (datacenters) στα οποία φυλάσσονται τα δεδομένα σας βρίσκονται στην Ελλάδα & στην Ε.Ε., καλύπτονται από πιστοποίηση ISO27001, ISO14001, ISO9001, PCI-DSS compliance & έχουν τα πλέον πιο αυστηρά κτιριακά standards (NBIS). Όλες οι υποδομές στα κέντρα δεδομένων (datacenters) καλύπτονται με N+1 δηλαδή διπλά συστήματα αυτονομίας. H υπηρεσία παρέχει κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση & ψευδονυμοποίηση για το σύνολο των δεδομένων σας που αποθηκεύονται & τηρούνται.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η χρήση της εφαρμογής θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των κανόνων χειρισμού και λειτουργίας των μονάδων του συστήματος, όπως περιγράφονται στο manual της εφαρμογής, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών, online εγχειρίδια αυτών, και σύμφωνα με τις ενδεχόμενες υποδείξεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ευθύνη σε κάθε περίπτωση που διαγνωστεί  επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό καθώς και από μετατροπή-αλλοίωση, διάβρωση, αφαίρεση των σειριακών αριθμών και αντικατάσταση αυτών με ξένα σειριακά ή μετεγκατάσταση της εφαρμογής ή μέρος αυτής ή δεδομένων αυτής. Οποιαδήποτε χρήση που δεν συνάδει με τις οδηγίες τόσο των κατασκευαστών όσο και με τις τυχούσες τοιαύτες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, σαφώς αποκλείει την εφαρμογής της συμβάσεως αυτής (αντικανονική χρήση).

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η εταιρία παρέχει :
1. Τηλεφωνική και online τεχνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 19:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου Κυριακής και αργιών για την χρήση της υπηρεσίας.
2. Δωρεάν εγγραφή στο portal.accessit.gr,  σύστημα διαχείρισης λογαριασμού και απεριόριστη αποστολή αιτημάτων τυχόν προβλημάτων και ερωτήσεων 24x 7  (24ώρο, 7 ημέρες εβδομάδα, 365 έτος).
3. Γνωσιακή βάση μέσω του portal.accessit.gr για την επίλυση των συνήθων προβλημάτων επιπέδου χρήστη και λοιπών θεμάτων υποστήριξης.
4. Την Online ενημέρωση μέσω της ενότητας ανακοινώσεων στο portal.accessit.gr για τυχόν αναβαθμίσεις-συντηρήσεις των υποδομών της ACCESSIT  ΕΠΕ που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ.
5. Δήλωση εμπιστευτικότητας δεδομένων περί μη διάθεσης αυτών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύονται και θα τηρούνται κατ’ εντολήν του ΠΕΛΑΤΗ. Υπεύθυνος δι’ αυτά είναι αποκλειστικά ο ΠΕΛΑΤΗΣ.
6. Έλεγχο λειτουργίας και καλής απόδοσης της υπηρεσίας κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ώστε να εξασφαλίζετε η ομαλή λειτουργία αυτών.
7. Αναγκαίες ρυθμίσεις-αναβαθμίσεις-ενημερώσεις της υπηρεσίας από νέες εκδόσεις.
8. Ρύθμιση των παραμέτρων αντιγράφων ασφαλείας αρχείων κατ’ επιθυμία του ΠΕΛΑΤΗ
9. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μετά την γνωστοποίηση του διαχειριστικού κωδικού πρόσβασης από το σύστημα δύναται να τον αλλάξει και φέρει πλήρη ευθύνη για τυχόν αλλαγές που προβεί σε αυτό αλλά και για την ασφαλή διατήρησή του.
10. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει πλήρη δικαιώματα στην υπηρεσία του  και μπορεί να δημιουργεί όσα πλάνα αντιγράφων επιθυμεί καθώς και να αλλάζει όλες  τις ρυθμίσεις ασφαλείας αυτών και των προγραμμάτων του. Φέρει πλήρη ευθύνη για όλες τις πράξεις αυτές.
11. Η ACCESSIT ΕΠΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των κατά καιρούς τυχόν εμφανιζομένων βλαβών εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος.
12. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι δεν θα διαθέσει – εγκαταστήσει ουδέποτε και με κανένα τρόπο λογισμικά χωρίς νόμιμη  άδεια χρήσης αλλά και δεν φέρει ευθύνη να ελέγχει και να πιστοποιεί την γνησιότητα των λογισμικών και λοιπών συναφών ειδών του ΠΕΛΑΤΗ που προϋπάρχουν και είναι εγκατεστημένα. Αποκλειστική ευθύνη φέρει μόνον ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την τήρηση των νομίμων λογισμικών βάσει νόμου.
13. Η ACCESSIT ΕΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την απώλεια δεδομένων ή προγραμμάτων που ευρίσκονται σε σκληρούς δίσκους και πάσης φύσεως οπτικά-μαγνητικά μέσα, από οποιονδήποτε λόγω. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να αξιοποιεί και να ελέγχει την ορθότητα των δεδομένων του.
12. Σε περίπτωση βλάβης από κακή χρήση του ΠΕΛΑΤΗ που δεν συνάδει με τις εντολές του τεχνικού τμήματος της ACCESSIT ΕΠΕ ή των κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων δεν καλύπτεται από την υποστήριξη και κατά περίπτωση θα χρεώνεται βάσει τιμοκαταλόγου της για κάθε αποκατάσταση αυτής. Το κόστος αυτό πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη για το οποίο θα ενημερώνεται προ επισκευής.
13. Η ACCESSIT ΕΠΕ δεν ευθύνεται για καμία ζημία αποθετική ή μη κατά την διάρκεια της υπηρεσίας και ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν μπορεί να αξιώσει ευθύνες οποιουδήποτε τύπου ή αποζημιώσεις από την ACCESSIT.
14. Η ACCESSIT ΕΠΕ παρέχει επίσης ως συντήρηση :
       1.     Εκκίνηση, επανεκκίνηση και προσωρινή διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας μέσω του εγκατεστημένου agent.
       2.     Αλλαγή πόρων με προσθήκη επιπλέον χώρου αποθήκευσης δεδομένων  με αναβάθμιση ή υποβάθμιση (hard disk).
       3.     24x7 εποπτεία και έλεγχος καλής λειτουργίας, απόδοσης & π΄ροσβασης μέσω διαδικτύου.
       4.     Επαναφορά κωδικού διαχειριστή, Administrator Password (με αίτημα υποστήριξης)
       5.     Ανάκτηση αρχείων από τα ρυθμισμένα πλάνα αντιγράφων ασφαλείας (με αίτημα υποστήριξης).
       6.     Μεταφορά της υπηρεσίας σε διαφορετική εγκατάσταση από την υφιστάμενη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να δηλώνει τα απαραίτητα φορολογικά και προσωπικά του στοιχεία όπως προβλέπονται από τον νόμο κατά την εγγραφή του στο portal της υπηρεσίας (portal.accessit.gr).
2. To email που δηλώνει ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να είναι σωστό και έγκυρο διότι μέσα από αυτό θα γίνεται η ενημέρωση του για πάσης φύσεως ενέργειες  περιλαμβανομένου και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει τα προσωπικά-φορολογικά του στοιχεία εάν αυτά έχουν αλλάξει μέσα στο portal της υπηρεσίας portal.accessit.gr εντός 15 ημερών.
4. Η ACCESSIT ΕΠΕ ρητά δηλώνει ότι τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ βάσει του νόμου περί προσωπικών δεδομένων  ν.4624/2019, ΕΕ 2016/679 για την χρήση της υπηρεσίας αλλά και ενημέρωσης του γι' αυτήν. Υπεύθυνος επεξεργασίας ACCESSIT ΕΠΕ.
5. Μέσω αιτήματος στο portal.accessit.gr στην κατηγορία GDPR & προσωπικά δεδομένα μπορεί να απευθυνθεί το υποκείμενο των δεδομένων για ερωτήσεις σχετικά με αυτά αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον κανονισμό .
6. Η ACCESSIT ΕΠΕ δηλώνει πως δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύεται στην υπηρεσία, δύναται όμως από εσάς για λόγους υποστήριξης και εξυπηρέτησης να μας παρέχετε πρόσβαση μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης. (πχ teamviewer).
7. Εφαρμογή της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας που δημοσιεύεται στο παρόν και στο https://www.accessit.gr/politiki-aporritou-gr

 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η πληρωμή της υπηρεσίας γίνεται:
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δύναται να προπληρώσει για όσους μήνες θέλει μέσω του https://portal.accessit.gr και μέσω του λογαριασμού του μπορεί να ελέγχει το υπόλοιπο χρηματικό διαθέσιμο.
1. Με πληρωμή μέσω ενδιάμεσου παρόχου πληρωμών Paypal.
2. Μέσω πιστωτική – χρεωστική κάρτα σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.
3. Μέσω πιστωτικής κάρτας και άτοκων δόσεων σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.
3. Με κατάθεση τραπεζικού λογαριασμού.
 


 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Γίνεται από τον ΠΕΛΑΤΗ με τους παρακάτω και μόνο τρόπους :
1. Αυτοματοποιημένα μέσω από το portal portal.accessit.gr επιλέγοντας την επιλογή αίτημα ακύρωσης από τον λογαριασμό του χρήστη για την αντίστοιχη υπηρεσία που επιθυμεί (όχι για μεταβίβαση).
2. Μέσω αιτήματος υποστήριξης από το portal.accessit.gr
3. Μέσω αποστολής φαξ με σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.
4. Μέσω συστημένης επιστολής με σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.


 

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Γίνεται από τον ΠΕΛΑΤΗ με τους παρακάτω και μόνο τρόπους :
1. Μέσω αιτήματος υποστήριξης από το portal.accessit.gr
2. Μέσω αποστολής φαξ με σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.
3. Μέσω συστημένης επιστολής με σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.


 

12. ΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΦΩΝΕΙΑ

Η ACCESSIT ΕΠΕ τηρεί με συνέπεια τους παρών όρους. Όλοι οι όροι είναι εξίσου ουσιώδεις και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αποδοχής αυτών.  Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ και της ACCESSIT ΕΠΕ που έχει σχέση με την εφαρμογή και την ερμηνεία των όρων της παρούσας, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Η προσφυγή στα Δικαστήρια δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία μη εκπλήρωσης έστω με επιφύλαξη των υποχρεώσεων του ΠΕΛΑΤΗ. Οι όροι που δημοσιεύονται στο παρόν δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.


 

13. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Με την παρούσα πολιτική η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ACCESSIT Ε.Π.Ε.» (εφεξής η  «ΕΤΑΙΡΙΑ»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, (Αριστοτέλους 36, Τ.Κ. 10433),  καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά  δεδομένα σας, τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον  δικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016/ΕΕ και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε με τους παρακάτω τρόπους :

 1. Άνοιγμα νέου αιτήματος μέσα από το διαδικτυακό τόπο portal.accessit.gr στο τμήμα «GDPR & Προσωπικά δεδομένα».
 2. Αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνσή gdpr@accessit.gr με τίτλο «Πολιτική απορρήτου».
 1. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;
  Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».
   
 2. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
  Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή,  καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.
   
 3. Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας;
  Η παραχώρηση των Δεδομένων στην ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική.
  Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.
  Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στον δικτυακό τόπο, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα Δεδομένα, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την ΕΤΑΙΡΙΑ η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της.
  Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην ΕΤΑΙΡΙΑ, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής Δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων από την ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσιών.
   
 4. Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε;
  Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:
  1. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο δικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας ή μέσω της προσωπικής σας επαφής με τους πωλητές μας και συγκεκριμένα δεδομένα όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)* και κωδικό πρόσβασης/login password και όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, δραστηριότητα, αριθμό τηλεφώνου και λοιπά φορολογικά στοιχεία (ως υποχρεωτικά):
  2. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από τις μεταξύ μας συναλλαγές (αγορές, παραγγελίες κ.λ.π.) και τη μεταξύ μας επικοινωνία (μέσω του τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των πωλητών μας ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου).
  3. Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας.
  4. Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletter μας.
  5. Δεδομένα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που κατά προτίμηση επιλέγετε συνήθως. Προκειμένου να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την συνεργασία σας μαζί μας. Φυσικά, έχετε πάντα την επιλογή να μην μοιράζεστε τέτοια στοιχεία μαζί μας.
  6. Στοιχεία επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας.
  7. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies εδώ.
  8. Για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ιστοτόπου, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης σας, τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας και τις διαφημίσεις τις οποίες επιλέγετε (κάνετε κλικ).
  9. Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσης σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί με την ΕΤΑΙΡΙΑ μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλια σας.
  10. Μορφωτικά στοιχεία, όπως σπουδές, δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία (μόνο στις περιπτώσεις που απαντάτε σε αγγελία για εύρεση  εργασίας).
    
 5. Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
  Κατά περίπτωση χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας:
  • Για να ολοκληρώσουμε τις παραγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών: Η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας (μέσω των φυσικών μας καταστημάτων, της δια ζώσης ή μέσω τηλεφώνου εξυπηρέτησης από πωλητές μας ή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος), δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν Δεδομένα σας σε τρίτους για την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει (δείτε τους όρους 7, 8, 9, 10 κατωτέρω).
   Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.
  • Για τη Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
  • Για την Επικοινωνία: Η ΕΤΑΙΡΙΑ χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει σε αιτήματα ή/και ερωτήματα που υποβάλλετε ή/και στα τυχόν παράπονα σας. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματα ή/και ερωτήματα σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές ή/και νομικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς εσάς, αλλά και τα δικά μας νόμιμα συμφέροντά ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τη δική σας προσωπική εμπειρία.

Σας γνωρίζουμε τέλος ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την ΕΤΑΙΡΙΑ και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας, διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού. Πληροφορίες σχετικά θα βρείτε παρακάτω στους όρους 9 και 10 «Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας; Πώς κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας».
Για την Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) / προσφορών: Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης  για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων / προσωποποιημένων προσφορών κ.λ.π. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

Για Web push notifications: Ανάλογα με την πλοήγησή σας, μπορείτε να λαμβάνετε, έχοντας πρoηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας, ειδοποιήσεις για τις προσφορές μας, τα νέα, τη wish list σας και το καλάθι αγορών σας. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

Για Συμμετοχή σε πρόγραμμα επιβράβευσης: Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να επεξεργάζεται Δεδομένα σας για τις ανάγκες της συμμετοχής σας σε πρόγραμμα επιβράβευσης, δηλαδή τόσο της εξέτασης της αίτησης συμμετοχής σας, όσο και της συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων και γενικότερα της απόλαυσης προνομίων πελάτη, όπως αυτά θα αναλύονται στους όρους συμμετοχής του προγράμματος επιβράβευσης. Έτσι είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες προσφορές που σας ενδιαφέρουν. Φυσικά, είστε ελεύθεροι να επιλέξετε αν θα επωφεληθείτε από αυτές.

Για την Ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.

Γιατί θέλουμε να σας προσφέρουμε προσφορές και προτάσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Για να εξασφαλίσουμε ότι θα σας εμφανίζεται  πάντα το πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο στον δικτυακό τόπο μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα που μας έχετε παράσχει δίνοντας μας τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας ή/και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις Apps.

Για να σας στείλουμε αιτήματα έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα μηνύματα δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Έχουμε νόμιμο συμφέρον να το πράξουμε, καθώς αυτό βοηθά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας να είναι πιο συναφή με εσάς. Φυσικά, είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να λάβετε αυτά τα αιτήματα από εμάς ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τις προτιμήσεις σας στον λογαριασμό σας στο διαδίκτυο.

Για την προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης σας στο δικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ώστε να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα του δικτυακού μας τόπου. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντος μας. Για παράδειγμα, ελέγχουμε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν συνδέεστε και χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη παρακολούθηση διευθύνσεων IP για να εντοπίσουμε πιθανές ψευδείς εισόδους από απροσδόκητες τοποθεσίες.

Για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών: Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Αυτό βοηθά επίσης στην προστασία των πελατών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ από απάτες.

Για να συμμορφωθεί η ΕΤΑΙΡΙΑ με τις συμβατικές απέναντι σας υποχρεώσεις, ή κατ΄ εφαρμογή διατάξεων νόμου ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες προκειμένου να ενημερωθείτε για αλλαγές που τυχόν θα υπάρξουν στις υπηρεσίες που η ΕΤΑΙΡΙΑ σας παρέχει. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης κάποιου προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;
H νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων που καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια εταιρία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων και τους όρους της συμβατικής μας σχέσης. H συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται. Για παράδειγμα όταν επιλέγετε να λαμβάνετε newsletter. Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε πάντα ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.
Tις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.)
Tο έννομο συμφέρον της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματα σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντα σας.

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

8. Πως κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας;
α. Κοινοποίηση Δεδομένων από την Εταιρία μας

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας ενδέχεται να κοινοποιεί τα Δεδομένα σας σε:

 • Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, μεταφορές και παραδόσεις, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, διανομή email, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων.  Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για την:
 • συμμόρφωση μετά από αίτημα οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο,
 • αποτροπή παράνομων χρήσεων του δικτυακού τόπου και Apps της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου και Apps της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των πολιτικών αυτής,
 • προστασία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ από αξιώσεις τρίτων, και
 • συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη).
 • ‘Aλλους τρίτους στους οποίους εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

β. Κοινοποίηση Δεδομένων από εσάς
Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο δικτυακό τόπο ή Apps της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα χρήστη, εικόνα προφίλ και πόλη.  Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου με τους φίλους σας ή το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την αλληλεπίδρασή σας με την ΕΤΑΙΡΙΑ.  Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που σας παρέχουμε για τη διαχείριση της κοινής χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με σκοπό τον έλεγχο.

9. Ποια η πολιτική που εφαρμόζουμε με τους τρίτους Εκτελούντες την Επεξεργασία των Δεδομένων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των Δεδομένων σας σε τρίτους παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με email gdpr@accessit.gr
Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβαση που συνάπτει η ΕΤΑΙΡΙΑ μαζί τους.
Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητο σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μαζί τους και παύση χρησιμοποίησης των υπηρεσιών τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

10. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;
Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρία:
να τηρούν εχεμύθεια,
να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 2016/679 ΕΕ (GDPR).

11. Μεταφορά Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο του δικτυακού τόπου και Apps μας θα αποθηκεύονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους η ΕΤΑΙΡΙΑ μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας.
Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή  τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ.

12. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;
Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην ΕΤΑΙΡΙΑ μας. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης όπου συντρέχει). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα. Για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.
Μερικά παραδείγματα περιόδων διατήρησης Δεδομένων πελατών:
Παραγγελίες
Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε για πέντε χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας.
Εγγυήσεις
Εάν η παραγγελία σας περιλάμβανε εγγύηση, τα σχετικά Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης.
Newsletter
Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την ΕΤΑΙΡΙΑ και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

13. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;
Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα δεδομένα σας φυλάσσονται σε τεχνολογία Cloud & κέντρο δεδομένων  (Datacenter) με πιστοποιήσεις ISO9001, ISO27001, ISO14001, PCI/DSS & GDPR compliance.
Ο δικτυακός τόπος  portal.accessit.gr  χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS 1.2, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet.
Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Email) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.
Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

14. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε ή να τα διορθώσετε μέσα από το portal.accessit.gr (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και η ΕΤΑΙΡΙΑ θα σταματήσει την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεση σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ:
Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας: Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
Επιλέγοντας να μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing.
Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing αλλάζοντας τις εγγραφές email και sms πατώντας το link διαγραφή ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας  χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που σας δίνουμε στον όρο 15 παρακάτω.

15.  Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε: και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Άνοιγμα νέου αιτήματος μέσα από το διαδικτυακό τόπο portal.accessit.gr στο τμήμα GDPR & Προσωπικά δεδομένα.
Αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνσή gdpr@accessit.gr με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος».
Αν επιθυμείτε τη διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.
Αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter ή μέσα από το προφίλ σας στο portal.accessit.gr.
Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε web push notifications από την Εταιρία μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή από τη ρύθμιση περιήγησης (browser) σας.

Κατ’ εξαίρεση: Έλεγχος ταυτοπροσωπίας
Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδεια σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

16. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας; Απαντάμε στα Αιτήματα σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

18. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;
Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

19. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στον δικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018.